Xây dựng bộ công cụ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan phục vụ công tác rà soát và phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Vân Trường Đại học Hùng Vương
  • Nguyễn Văn Nghĩa Trường Đại học Hùng Vương
  • Trần Trung Dũng Trường Đại học Hùng Vương
  • Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Hùng Vương
  • Nguyễn Đức Lợi Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt

Nowadays, the accreditation of educational institutions as well as the quality of training programs are urgent factors to affirm the university's brand and reputation to stakeholders such as employers, learners, and society in general. Based on theoretical and practical research methods, the research team has developed the feedback tools to collect stakeholders’ opinions for the review and development of training programs at Hung Vuong university, including: Survey questionnaires for employers and alumni. The pedagogical experiment was analyzed based on the survey results with 1106 alumni and 185 employers in 5 different majors. The experimental results provide useful insights from employers and alumni for the review of training programs, ensuring that the quality of Hung Vuong university graduates better fulfill the requirements of the labor market.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2013). Thông tư số 38/TT/BGDĐT ngày 29/11/2013 ban hành Quy định về quy trình và chu kì kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 17/TT/BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Đậu Thế Tụng, Nguyễn Thị Bích Hường, Nguyễn Thị Huyền My (2020). Công tác lấy ý kiến phản hồi của người học ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc, 9(4), 47-53.

Dương Thị Phương Liên (2017). Thực trạng và giải pháp về công tác đánh giá thông qua lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 8, 87-95.

Trung Nguyên (2008). Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. NXB Giao thông vận tải.

Trường Đại học Hùng Vương (2021). Quyết định số 501/QĐ-ĐHHV ngày 25/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương về ban hành quy định về lấy ý kiến phản hồi về các hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương.

Trương Văn Thanh (2015). Ảnh hưởng của ý kiến phản hồi từ người học đến hoạt động giảng dạy của giảng viên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 2(87), 37-40.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.02.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. V., Nguyễn , V. N., Trần , T. D., Nguyễn , T. T. H., & Nguyễn , Đức L. (2023). Xây dựng bộ công cụ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan phục vụ công tác rà soát và phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương. Tạp Chí Giáo dục, 23(2), 51–57. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/633

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả