Thực trạng phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thanh Trường Tiểu học Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đinh Thị Hồng Vân Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Tóm tắt

In high schools, the professional leader plays an important role in leading and orienting the team of teachers in the subject curriculum distribution team; select content, methods, and forms of teaching; train teachers and organize educational activities. To carry out these tasks, the professional team leader is required to hone his or her professional qualities and competences. Results of a survey of the current situation of the quality and professional competence of the team of professional leaders at primary schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City show that, in general, the quality and professional competence of professional team leaders in primary schools generally achieve a good level; however, this team's competence to use foreign languages and information technology is still limited. This is an important practical basis for the school to have measures and plans to improve the quality and competence of professional team leaders so that they can promote their role, contribute to improving the quality of education and teaching of the school.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình Giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018a). Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018c). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông - Module 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học.

Bùi Thị Hà, Trần Văn Hiếu (2020). Thực trạng phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tạp chí Giáo dục, 486, 43-47.

Chính phủ (2017). Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Lê Thị Bình (2015). Tổng quan nghiên cứu phát triển đội ngũ cán bộ quản lí phòng Giáo dục - Đào tạo Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, 355, 6-9.

Trần Hữu Nguyên Chương, Phan Minh Tiến (2021). Biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học cơ sở Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 4(60), 159-169.

Trương Đình Hoàng (2019). Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lí cho tổ trưởng chuyên môn trong trường phổ thông tại tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, 465, 15-18.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. T., & Đinh , T. H. V. (2024). Thực trạng phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 274–278. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1324

Số

Chuyên mục

Các bài báo