Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh trung học cơ sở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các tác giả

  • Đinh Thị Hồng Vân Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
  • Nguyễn Đình Huy Trường THCS Trần Cao Vân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Vũ Đình Bảy Trường Cán bộ Quản lí giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In recent decades, the combined effects of natural disasters and climate change have severely affected many children and families in Vietnam. Thua Thien Hue is one of the provinces in the Central region that suffer from plentiful natural disasters, especially storms and floods. This article presents the current situation of managing the education of disaster response skills for secondary school students in Hue city. 175 secondary school administrators and teachers participated in the questionnaire. The results show that secondary schools have made efforts to manage the education of disaster response skills for secondary school students. However, there are still limitations in planning, organizing, directing and evaluating the implementation. The results of this study are the basis for Hue city secondary schools to propose measures to improve the effectiveness of managing the education of disaster response skills for secondary school students.

Tài liệu tham khảo

CDRSS (Committee on Disaster Research in Social Sciences) (2006). Facing Hazards and Disasters, Understanding Human Dimensions. The National Academies Press, Washington D.C.

Kousky, C. (2016). Impacts of Natural Disasters on Children. The Future of Children, 26(1), 73-92. https://doi.org/10.1353/foc.2016.0004

Nguyễn Ngọc Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Đỗ Thị Hải Hà (đồng chủ biên) (2016). Giáo trình Quản lí học. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quốc Chí (2010). Đại cương khoa học quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quốc hội (2020). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều. Luật số 60/2020/QH14, ban hành ngày 17/6/2020.

Tong, T. T. M, Nguyen, H, T., & Park, T. Y. (2022). Chapter 9. The Practice of Education for Disaster Risk Reduction in Vietnam: Lessons Learned from a Decade of Implementation 2010-2020. Interlocal Adaptations to Climate Change in East andSoutheast Asia, SpringerBriefs in Climate Studies, https://doi.org/10.1007/978-3-030-81207-2_9

Ueda, Y., Shikada, M., Matsumoto, E., Nakagawa, Y., Shaw, R. (2014). Knowledge, Education and Training for Risk Reduction: Specific Case of Myanmar, Vietnam and Japan. In: Shaw, R., Izumi, T. (eds) Civil Society Organization and Disaster Risk Reduction. Springer, Tokyo. https://doi.org/10.1007/978-4-431-54877-5-8

UNICEF Việt Nam (2020). 2.5 million children affected as multiple natural disasters strike Viet Nam. Truy cập từ https://www.unicef.org/vietnam/stories/25-million-children-affected-multiple-natural-disasters-strike-viet-nam

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.03.2023

Cách trích dẫn

Đinh , T. H. V., Nguyễn , Đình H., & Vũ , Đình B. (2023). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng ứng phó với thiên tai cho học sinh trung học cơ sở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 47–52. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/665

Số

Chuyên mục

Các bài báo