Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Cao Thị Thanh Xuân Trường Đại học Sài Gòn
  • Trần Thị Hồng Thanh Học viên cao học Khóa 21.1, chuyên ngành Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

In high schools, Mathematics has a very important role and meaning, contributing to the formation and development of key qualities, general abilities and mathematical competences for students. The quality of teaching Mathematics at the secondary school level in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City is not as expected due to many reasons, including many limitations in the management of this activity. This study points out some advantages and limitations in the management of Mathematics teaching activities at secondary schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City. The research results will be an important practical basis to help principals of these schools take appropriate management measures in the future.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Lê Thị Thanh Thuỷ, Phạm Phương Tâm (2020). Quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 492, 46-50.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010). Đại cương khoa học quản lí. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh (2022). Báo cáo Tổng kết giáo dục trung học năm học 2021-2022.

Trần Kiểm (2004). Khoa học quản lí giáo dục - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. NXB Giáo dục.

Trần Kiểm (2016). Những vấn đề cơ bản của Khoa học Quản lí giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Hương (2009). Giáo trình Giáo dục học đại cương. NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Cao , T. T. X., & Trần , T. H. T. (2024). Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Toán tại các trường trung học cơ sở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 284–289. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1333

Số

Chuyên mục

Các bài báo