Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Các tác giả

  • Cao Thị Thanh Xuân Trường Đại học Sài Gòn
  • Lê Thị Kim Sang Trường Tiểu học Thanh Bình A, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

Tóm tắt

Primary school is the first level of education in the general education system, which is the premise for the development of students in all aspects. The training of life skills in primary school is an important task that educators need to pay attention to in order to help students form life skills, know right from wrong, fight wrong manifestations, act in accordance with ethical standards and positive, healthy moral habits. This study proposes 05 measures to manage life skills education activities for students in primary schools in Bu Dop district, Binh Phuoc province. Implementing the above measures systematically, synchronously and flexibly according to the conditions of each school will create a positive change in life skills education for students, contributing to improving education quality of primary schools in the area, meeting the requirements of fundamental and comprehensive reform of education in the current period.

Tài liệu tham khảo

Đào Thị Chi Hà (2018). Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non tư thục. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Học viện Khoa học xã hội.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thị Hương, Nguyễn Xuân Hiếu, Phạm Thế Kiên (2019). Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tạp chí Giáo dục, 463, 4-9.

Lục Thị Nga (2009). Dạy học tích hợp kĩ năng sống vào môn Khoa học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Vũ Phương Liên (2012). Phương pháp giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh tiểu học trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thu (2020). Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên các trường cao đẳng nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Học viện Khoa học Xã hội.

Tô Thị Diệu Hiền (2020). Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 250-254.

Trần Thị Minh Hằng (2015). Kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Tạp chí Tâm lí học, 4, 40-46.

UNESCO (1996). Learning: the treasure within. International Commission on Education for the Twenty-first Century.

WHO (1997). Life skills education for children and adolescents in schools. Geneva.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Cao , T. T. X., & Lê , T. K. S. (2023). Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 247–252. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1019

Số

Chuyên mục

Các bài báo