Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 3 ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Cao Thị Thanh Xuân Trường Đại học Sài Gòn
  • Nguyễn Thị Hồng Loan Học viên cao học Khóa 21.1, chuyên ngành Quản lí Giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

The 2018 general education program was issued with educational content expressed in subjects and educational activities, in which experiential activities are mandatory educational activities and hold a particularly important position in the process of forming and developing qualities and abilities for students. During the implementation of the new Program, the organization of experiential activities has not been highly effective due to many reasons, including many limitations in the management of this activity. This study points out the advantages and limitations in the management of experiential activities for 3rd grade students in primary schools in Hoc Mon district, Ho Chi Minh City. This is an important practical basis to help the principals of these schools take appropriate management measures in the future.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021.

Nguyễn Lộc (2010). Lí luận về quản lí. NXB Đại học Sư phạm.

Phạm Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thanh Hương (2019). Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 7, 66-70; 36.

Phan Văn Kha (2007). Giáo trình quản lí nhà nước về giáo dục. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Sở GD-ĐT Thành phố Hồ Chí Minh (2019). Công văn số 3446/GDĐT-TH ngày 26/9/2019 về Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ năm học 2020-2021.

Đã Xuất bản

12.01.2024

Cách trích dẫn

Cao , T. T. X., & Nguyễn , T. H. L. (2024). Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 3 ở các trường tiểu học huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 10), 256–262. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1320

Số

Chuyên mục

Các bài báo