Dạy học theo nhóm nhỏ kết hợp mô hình “lớp học đảo ngược” nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học sinh học ở trường phổ thông

Các tác giả

  • Ninh Thị Bạch Diệp Trường Đại học Tân Trào
  • Lê Thị Ngọc Anh Trường Đại học Tân Trào

Tóm tắt

Currently, online teaching is an inevitable trend in the Industrial Revolution 4.0 and it is the solution chosen by many educational institutions to ensure teaching plans. The flipped classroom model is a combined direct and online teaching model. Combining the flipped classroom model with the model of teaching in small groups not only helps students to deeply understand knowledge, have interest in learning but also saves time and creates opportunities to develop self-study competence. In this article, on the basis of a general study of some basic contents of competency, self-study competency, small group teaching, and flipped classroom, we propose the combination of flipped  classroom model and teaching in small groups to develop self-study competence for students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020.

Lage, M. J. , Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31(1), 30-43.

Lê Công Triêm, Lê Đình Hiếu (2011). Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 14-15.

Ninh Thị Bạch Diệp (2016). Nâng cao hiệu quả dạy học theo nhóm nhỏ môn Sinh học 6 - Trung học cơ sở. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Chính (2016). Dạy học theo mô hình Flipped Classroom. Tạp chí Tia sáng, Bộ Khoa học và Công nghệ, 7, 39-41.

Vũ Quốc Chung, Lê Hải Yến (2003). Để tự học đạt được hiệu quả. NXB Đại học Sư phạm.

Vương Cẩm Hương (2019). Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học Hóa học hữu cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đã Xuất bản

20.05.2021

Cách trích dẫn

Ninh , T. B. D., & Lê , T. N. A. (2021). Dạy học theo nhóm nhỏ kết hợp mô hình “lớp học đảo ngược” nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học sinh học ở trường phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 502(2), 36–40. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/134

Số

Chuyên mục

Các bài báo