Khảo sát hoạt động xây dựng môi trường dạy học tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở ở một huyện miền núi khu vực Tây Bắc Việt Nam

Các tác giả

  • Hoàng Thị Diệu Linh Trường THCS Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  • Nguyễn Hữu Cương Trường Đại học Văn Lang

Tóm tắt

In the current era of internationalization and globalization, teaching and using English for communication purposes in Vietnam are of concern to educational managers, teachers, students and the whole society. This study analyzed the current status of activities in building an English teaching environment towards developing communicative competence for students at some lower secondary schools in the Northern mountainous areas. The research used a survey of 85 managers and teachers at six lower secondary schools in a northern mountainous district. The data were collected and analyzed using IBM SPSS statistical analysis tool. The results reveal that in some schools, administrators and teachers are still not really proactive when planning and implementing plans to build an English teaching environment towards developing communication skills. A difficult problem in mountainous education today is the lack of English teachers at the primary and secondary levels, lack of facilities and teaching aids, overloaded subject programs and lack of support policies. The article concludes that English teaching and learning at the surveyed schools is still in theory-heavy lessons, lacking in application, and has not really developed students' key competencies in the current English teaching and learning process.

Tài liệu tham khảo

Bình Minh (2023). Những lí do khiến học sinh không nói được tiếng Anh. Báo điện tử VnExpress. https://vnexpress.net/nhung-ly-do-khien-hoc-sinh-khong-noi-duoc-tieng-anh-4670726.html

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường trung học cơ sở. NXB Giáo dục Việt Nam.

Chính phủ (2017). Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (2023). Tạo môi trường dạy và học tiếng Anh hiệu quả. https://ngoainguquocgia.moet.gov.vn/tao-moi-truong-day-va-hoc-tieng-anh-hieu-qua-4163605.html

Đỗ Thị Thanh Toàn (2019). Quản lí đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật ở các trường đại học địa phương theo tiếp cận năng lực. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Do, T. T. T., Sellars, M., & Le, T. T. (2022). Primary English language education policy in Vietnam’s disadvantaged areas: Implementation barriers. Educational Sciences, 12, 445. https://doi.org/10.3390/educsci12070445

Huế Thu (2023). Tiếng Anh cho học sinh vùng cao, vừa dạy vừa gỡkhó. Báo Thừa Thiên Huế. https://baothuathienhue.vn/giao-duc/tin-tuc-giao-duc/tieng-anh-cho-hoc-sinh-vung-cao-vua-day-vua-go-kho-123457.html

Lương Thị Việt Hà (2014). Quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông đồng bằng sông Hồng. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Minh Phong (2023). Giáo viên tiếng Anh vất vả 'chạy sô'. Báo Giáo dục và Thời đại. https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-tieng-anh-vat-va-chay-so-post655991.html

Nguyễn Mai Khanh (2019). Quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 3 tháng 5, 68-72; 99.

Nguyễn Thị Thu Hương, Dương Đức Minh (2020). Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tiếng Anh nhìn từ góc độ giảng viên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 225(4), 21-26.

Phan Minh Tiến, Trần Thị Thanh Thảo (2019). Thực trạng dạy học môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 4(52A), 214-221. Trần Thị Ngọc Hiếu (2021). Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học. Tạp chí Khoa học Quản lí Giáo dục, 1(29), 62-67.

Tùng Nguyên (2022). Xây dựng cơ chế, chính sách đưa ngoại ngữ đến vùng khó. Báo Dân tộc và Phát triển. https://baodantoc.vn/xay-dung-co-che-chinh-sach-dua-ngoai-ngu-den-vung-kho-1669694006948.htm

Vi, H. V. (2019). How to motivate ethnic minority students in secondary and high schools in disadvantaged Northwest area of Vietnam to learn English effectively. Vietnam Journal of Education, 3(2), 35-39.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.01.2024

Cách trích dẫn

Hoàng , T. D. L., & Nguyễn , H. C. (2024). Khảo sát hoạt động xây dựng môi trường dạy học tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở ở một huyện miền núi khu vực Tây Bắc Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 24(2), 39–43. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1363

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả