Thực trạng hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non tư thục Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mạnh Tiến Trường Mầm non Happy House, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thị Hương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Experiential activities for preschool children in kindergarten are educational activities oriented by educators and organized in an experiential way to form and develop qualities and practical abilities for preschool children. The study presents the results of a survey of managers and teachers on the current state of awareness of the goals of experiential activities, content implementation, methods of organizing experiential activities and evaluating the results of activities experience for preschoolers at private preschools in Ho Chi Minh City. The research results are a practical basis for us to continue to propose measures to organize experiential activities for preschool children suitable to the conditions of private preschools.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT). Bộ GD-ĐT (2021). Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 ban hành Chương trình giáo dục mầm non.

Cao Thị Hồng Nhung (2017). Quản lí hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 2-4.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thị Hòa. Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Hoàng Thị Phương (chủ biên, 2018). Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội. Trần Thị Hương, Nguyễn Đắc Thanh, Võ Thị Hồng Trước (2023). Giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Đã Xuất bản

04.04.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. T., & Trần , T. H. (2024). Thực trạng hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non tư thục Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 1), 152–157. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1576

Số

Chuyên mục

Các bài báo