Xây dựng trường học hạnh phúc: kinh nghiệm chính sách từ Trung Quốc

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Thắm Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Phạm Thị Phương Thức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

China is a large country with about 1,4 billion people, about 175 million students and about 673 thousand schools for general education students. In recent years, this country has begun to implement the Happy School model to best develop the goal of comprehensive human development in education. The article conducts research on China’s experience in the implementation of the Happy School model with contents such as requirements for goals, construction principles and basic ways to carry out the implementation, thereby drawing lessons for Vietnam in the process of building Happy School today.

Tài liệu tham khảo

Abigail Mann (2018). Live Well, Teach Well: A practical approach to well-being that works. Bloomsbury Education.

Bộ Giáo dục Trung Quốc (2021). Xây dựng Trường học hạnh phúc. Truy cập tại: http://www.moe.gov.cn/srcsite/

A06/s3325/201108/t20110819_123848.html (thông báo ngày 19/8/2011; phát chính thức ngày 1/9/2011)

Châu Thái Lệ, Bành Thụy Mẫn (2021). Trường Trung học cơ sở Giao Đại Bắc Kinh thực hiện chương trình giáo dục thực nghiệm: lấy con người làm chủ thể, xây dựng trường học hạnh phúc. Tạp chí Giáo dục Trung Quốc, 10, 56-58.

Dương Tư Bác (2020). Xây dựng trường học hạnh phúc - dạy học sinh hạnh phúc. Tạp chí Giáo dục Hà Bắc, Trung Quốc, 58, 16-18.

Dương Cửu Tuấn (2014). Hình dáng của hạnh phúc. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục Giang Tô, 26, 13-16.

Đặng Chí Dân, Dương Lương, Lưu Tông Lâm (2020). Thực hiện giáo dục tích cực - xây dựng trường học hạnh phúc. Tạp chí Giáo dục Tứ Xuyên, Trung Quốc, 20, 9-11.

Ko, I., & Xing, J. (2009). Extra Classes and Subjective Well-being: Empirical Evidence from Vietnam Children. Young Lives, University of Oxford, UK.

Lưu Du, Trương Dũng (2021). Thực hiện giáo dục tích cực, xây dựng trường học hạnh phúc. Tạp chí Giáo dục Trung Quốc, 6, 64.

Sargent, Tanja & Hannum, Emily (2005). Keeping Teachers Happy: Job Satisfaction among Primary School Teachers in Rural Northwest China. Gansu Survey of Children and Families Papers.

Trần Xuân Hồng (2020). Xây dựng hệ thống môn học vì sự hạnh phúc của học sinh. Kỉ yếu Hội thảo Giáo dục lần thứ 8, Trường Đại học Công nghiệp Bắc Kinh, Trung Quốc, tr 17-18.

Trương Kiện (2020). Tư tưởng mới trong sự phát triển hạnh phúc cho học sinh. Tạp chí Khoa học giáo dục An Huy Trung Quốc, 18, 7-8.

Trường Tiểu học Thường Châu (2021). Xây dựng trường học hạnh phúc, hướng thiện và hạnh phúc trưởng thành cho học sinh. Tạp chí Giáo dục mới, 4, 2-4.

Từ Bảo Châu (2020). Thực tiễn Trường học hạnh phúc. Tạp chí Quản lí giáo dục Trung Quốc, 26, 16-17.

UNESCO (2016). Happy Schools! A Framework for learner well-being in the Asia - Pacific. UNESCO Bangkok Office.

Đã Xuất bản

20.07.2021

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. T., & Phạm , T. P. T. (2021). Xây dựng trường học hạnh phúc: kinh nghiệm chính sách từ Trung Quốc. Tạp Chí Giáo dục, 506(2), 59–63. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/187

Số

Chuyên mục

Các bài báo