Thực trạng cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở trong giai đoạn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Phạm Thị Hồng Thắm Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
  • Nguyễn Hồng Thuận Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt

Education in Vietnam is in a period of comprehensive renovation in which teachers are the ones who inspire and contribute to the flourishing of education. Occupational happiness is an important measure for all professions in general, and for teaching professions in particular. The article outlines the level of happiness of secondary school teachers and their feelings towards their work during the implementation of the 2018 General Education Program. The survey results show that all 3 factors (positive emotions at work; job satisfaction; positive feelings about self-worth at work) received relatively high ratings from the surveyed teacher. However, on some items, there were still reviews showing existing problems that need to be solved. This helps leaders have a more general view of employees' attitudes and motivation.

Tài liệu tham khảo

Carver, C. S., & Scheier, M. F. (1990). Origins and functions of positive and negative affect: A control-process view. Psychological Review, 97(1), 19-35. https://doi.org/10.1037/0033-295X.97.1.19

Cynthia, D. F. (2010). Happiness at Work. International Journal of Management Reviews, 12, 384-412. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00270.x

Diener, E., & Lucas, R. E. (2000). Explaining differences in societal levels of happiness: Relative standards, need fulfillment, culture and evaluation theory. Journal of Happiness Studies: An Interdisciplinary Forum on Subjective Well-Being, 1(1), 41-78. https://doi.org/10.1023/A:1010076127199.

Diener, E., Suh, E., & Oishi, S. (1997). Recent findings on subjective well-being. Indian Journal of Clinical Psychology, 24, 25-41. https://doi.org/10.4236/psych.2018.97102

Đỗ Ngọc Khanh (chủ nhiệm đề tài), Đỗ Thị Lệ Hằng, Tô Thúy Hạnh, Phan Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hinh (2019). Bước đầu xây dựng thang đo hạnh phúc trong công việc. Đề tài Khoa học cấp cơ sở, Viện Tâm lí học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hà Nam Khánh Giao, Nguyễn Quốc Lộc (2019). Ảnh hưởng của áp lực công việc và động lực làm việc tới hiệu quả công việc của nhân viên khách sạn Quê Hương Liberty. SSRN Electronic Journal, 28(1), 1-3.

Hoàng Trọng, Chu Mộng Ngọc (2008). Phân tích nghiên cứu dữ liệu với SPSS. NXB Hồng Đức.

Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61(2), 121-140. https://doi.org/10.2307/2787065

Nguyễn Thị Bình (2012). Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chủ nhiệm và Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Vietnam Peace and Development Foundation) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, mã số: 01-2010.

Phạm Quang Trung (2020). Thực trạng chất lượng và đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục cơ sở. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số: KHGD/16-20. ĐT.022.

Pham, T. H. T., & Zhang, Y. C. (2019). Investigation and Analysis on the Development of Chinese Teachers in Vietnam University. Journal of Education and e-Learning Research, 6(2), 69-75. https://doi.org/10.20448/journal.509.2019.62.69.75

Phathara, O. W., Mohmad, Y. S., & Majid, A. H. (2014). A Conceptual Framework of Happiness at the Workplace. Asian Social Science, 11(2), 78-88. https://doi.org/10.5539/ass.v11n2p78

Tải xuống

Đã Xuất bản

31.07.2023

Cách trích dẫn

Phạm , T. H. T., & Nguyễn , H. T. (2023). Thực trạng cảm nhận hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở trong giai đoạn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 23(15), 38–44. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/837

Số

Chuyên mục

Các bài báo