Nghiên cứu tổng quan về quản lí hoạt động học tập của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú ở Việt Nam

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Đệ Trường Đại học Đồng Tháp
  • Trần Đại Nghĩa Trường Đại học Đồng Tháp
  • Phạm Hồng Quang Đại học Thái Nguyên
  • Dương Thị Hằng Nghiên cứu sinh khóa 5, chuyên ngành Quản lí giáo dục - Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

The ethnic boarding high school system encompasses specialized schools for ethnic minority students, playing an important role in training human resources for the areas where ethnic minorities reside, contributing to the socio-economic development of ethnic minority, remote and mountainous regions. This study investigates online database systems and also involves a manual review of indexed-articles based on the selection criteria. Following the screening stage , the short-listed studies were used to analyze and evaluate students’ learning activities in general and the management of students’ learning activities in ethnic minority high schools in Vietnam in particular. Hence, the paper provides the necessary theoretical basis to guide future research on managing learning activities of ethnic minority boarding high school students in Vietnam to answer the two following research questions: (1) What topic do the documents on managing students’ learning activities in ethnic boarding high schools in Vietnam focus on?; and (2) What are the research gaps in the existing literature on managing learning activities of students in ethnic boarding high schools in Vietnam?

Tài liệu tham khảo

Anwar, A. M., Wasliman, I., Hanafiah, & Sauri, S. (2023). Learning management in strengthening the character of students at Islamic Boarding Schools (Research at Suryalaya Tasikmalaya Islamic Boarding School and Darussalam Ciamis Islamic Boarding School). History of Medicine, 9(1).

Awang, A., & Dan Ramiah, B. A. (2002). Peranan pengetua dan guru besar dalam menentukan kecemerlangan akademik pelajar. Prosiding Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-11. Institut Aminuddin Baki (Cawangan Utara). Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Boyatzis, R. E, Cowen, S. S., & Kolb, D. A. (1995). Innovation in Professional Education: Steps on a Journey from Teaching to Learning. Jossey-Bass.

Đặng Thị Dạ Thủy (2018). Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học Sinh học 6. Tạp chí Giáo dục, 423, 48-51.

Đặng Xuân Cảnh (2015). Vận dụng mô hình CIPO trong quản lí hoạt động học tập của học sinh trường dự bị đại học dân tộc. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 35-37.

Đặng Xuân Cảnh (2016). Biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh trường dự bị đại học dân tộc đáp ứng yêu cầu tạo nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3, 68-71.

Hardianto, H., Setyanto, E., & Wulandari, A. (2022). Management of Students in Islamic Boarding Schools. International E-Journal of Educational Studies, 6(12), 124-135. https://doi.org/10.31458/iejes.1102102

Ishak, B. S. (2002). Gaya Kepimpinan Yang Digemari: Satu Kajian Kes-KesHipotetikal. Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Ke-11, 26-57.

Kholila, A., & Mustofa, T. A. (2023). Student management in an effort to improve the character of students at the Tarbiyatul Mubtadi'in Islamic Boarding School Bekasi academic year 2021/2022. International Journal of Business, Economics and Education Research, 2(1), 7-12.

Kiều Mạnh Hà (2016). Giáo dục kĩ năng sống cho các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 59, 36-39.

Kolb, D. A., & Kolb, A. Y. (2013). The Kolb Learning Style Inventory 4.0: Guide to Theory, Psychometrics, Research & Application. Experience Based Learning Systems.

Lê Hoàng Dự (2022). Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Cà Mau, ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-SKHCN ngày 06/10/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh.

Linn, M. C., & Songer, N. B. (1988). Curriculum reformulation: Incorporating technology into science instruction. Paper presented at the American Educational Research Association Annual Meeting, New Orleans.

Mulyasa (2003). Competency-Based Management, Strategies, and Their Applications. London: Rosdakarya.

Ngô Thị Thanh Quý (2018). Nghiên cứu việc dạy học trong môi trường đa văn hóa ở vùng dân tộc miền núi phía Bắc. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ GD-ĐT, mã số: B2015-TN03-07.

Nguyễn Cảnh Toàn (1997). Quá trình dạy học - tự học. NXB Giáo dục.

Nguyễn Cảnh Toàn (2002). Học và dạy cách học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Lăng Bình (chủ biên), Đỗ Hương Trà, Nguyễn Phương Hồng, Cao Thị Thặng (2017). Dạy và học tích cực. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thu Huyền, Đặng Quốc Bảo (đồng chủ biên, 2013). Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về quản lí trường phổ thông dân tộc nội trú. NXB Văn hóa - Thông tin.

Nguyễn Thúy Mai (2016). Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lí dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong các trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ GD-ĐT, mã số: B2013-37-30NV.

Nguyễn Văn Tý (2019). Quản lí hoạt động học tập của học sinh người dân tộc thiểu số ở các trường trung học cơ sở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Giáo dục, 467, 46-50.

Norman, G. R., & Schmidt, H. G. (1992). The psychological basis of problem-based learning: A review of the evidence. Academic Medicine, 67(9), 557-565. https://doi.org/10.1097/00001888-199209000-00002

Phạm Công Hữu, Thạch Ngọc Tuấn (2016). Nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng đến sự bỏ học của học sinh dân tộc Khmer ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 44, 45-55. https://doi.org/10.22144/ctu.jvn.2016.503

Phạm Hồng Quang (2015). Các biện pháp tổ chức tự học ở trường phổ thông dân tộc nội trú nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ GD-ĐT, mã số: B97-03-15.

Phạm Minh Hạc (2002). Giáo dục thế giới đi vào thế kỉ XXI. NXB Hà Nội. Phạm Minh Hạc (2005). Tuyển tập Tâm lí học. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Sầm Thị Lệ Thanh (2015). Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường dân tộc nội trú. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 6(72), 100-110.

Scheerens, J. (2004). Review of school and instructional effectiveness research. Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 2005, The Quality Imperative. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001466/146695e.pdf

Thiều Văn Nam (2020a). Đổi mới quản lí hoạt động học tập học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận năng lực người học. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 35, 53-59.

Thiều Văn Nam (2020b). Phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer các trường dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11, 273-276.

Thieu, V. N., & Nguyen, P. H. (2020). Predicting the number of teachers and students at the ethnic minority boarding schools in the Mekong Delta region, Vietnam. International Journal of Education and Research, 8(8), 81-90.

Trần Thị Tuyết Oanh (2015). Giáo trình Giáo dục học. NXB Đại học Sư phạm. Trần Trung (2007a). Đề xuất phương pháp xây dựng website hỗ trợ dạy học ở trường phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học. Tạp chí Giáo dục, 165, 23-25.

Trần Trung (2007b). Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh dân tộc thiểu số trong dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Tạp chí Giáo dục, 178, 42-45.

Trần Trung (2009). Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần khắc phục một số khó khăn trong dạy học hình học cho học sinh dự bị đại học dân tộc. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 9, 50-52; 59.

Trần Trung (2010). Sử dụng phần mềm bản đồ tư duy trong dạy học hình học không gian góp phần rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh dự bị đại học dân tộc. Tạp chí Giáo dục, 252, 41-44.

Trần Trung (2018). Hệ thống hóa đánh giá các nghiên cứu về dân tộc và công tác dân tộc ở Việt Nam từ 1986 đến nay. Đề tài Khoa học công nghệ cấp Quốc gia về Dân tộc, mã số: CT.DT.02.06.CTDT/16-20.

Tran, V. D., Nguyen, T. M. L., Nguyen, V. D., Soryaly, C., & Doan, M. N. (2019). Does Cooperative Learning may Enhance the Use of Students’ Learning Strategies? International Journal of Higher Education, 8(4), 79-88. https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n4p79

Vũ Thị Ánh (2015). Nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú. Tạp chí Quản lí giáo dục, 75, 24-27.

Vũ Thị Quỳnh Mai (2013). Các phương pháp học tập hiệu quả nhất. NXB Văn hóa - Thông tin.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. Đệ, Trần, Đại N., Phạm Hồng Quang, P. H. Q., & Dương, T. H. (2024). Nghiên cứu tổng quan về quản lí hoạt động học tập của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú ở Việt Nam. Tạp Chí Giáo dục, 24(11), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1895

Số

Chuyên mục

Các bài báo