Một số biện pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Các tác giả

  • Hồ Văn Thống Trường Đại học Đồng Tháp
  • Nguyễn Văn Đệ Trường Đại học Đồng Tháp
  • Phan Trọng Nam Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

In the process of implementing the 2018 General Education Curriculum, one of the key factors is the quality of the teaching staff. The article conducted by a research team of Dong Thap University shows that among high school teachers in the Mekong Delta region, there are still some limitations concerning their quality such as: Lack of self-training awareness; Limited professional competence; Insufficient capacity to apply information technology to the teaching; Insufficient research capacity to fulfill the requirements of educational innovation. From the above limitations, the author proposes a number of measures to implement the 2018 General Education Curriculum in the Mekong Delta to ensure consistency and connectedness to local reality, contributing to improving the efficiency of this mission.

Tài liệu tham khảo

Hồ Văn Thống (chủ nhiệm đề tài, 2021). Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mới. Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, mã số: 09/2021-ĐTXH.

Hồ Văn Thống, Nguyễn Văn Đệ (2022). Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Khoa học giáo dục, 4, 12-18.

Lê Nguyên (2019). “Vùng trũng” giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu hơn 16.700 giáo viên mầm non, phổ thông. Báo Sức khỏe & Đời sống. https://suckhoedoisong.vn/vung-trung-giao-duc-o-dbscl-dang-thieu-hon-16700-giao-vien-mam-non-pho-thong-169158016.htm

Nguyễn Văn Đệ (chủ nhiệm đề tài, 2015). Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giáo viên vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài nghiên cứu khoa học, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), mã số: VI2.3-2013.15.

Nguyễn Văn Đệ (chủ nhiệm đề tài, 2020). Nghiên cứu xây dựng và triển khai nội dung giáo dục địa phương cho học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, mã số: B.2020.SPD.01.

Nguyễn Văn Đệ, Nguyễn Thị Kim Lan, Phan Đức Tồn, Huỳnh Khải Vinh, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Quốc Thanh (2021). Định hướng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 4, 7-11.

Nguyễn Văn Đệ, Phan Trọng Nam (2015). Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tạp chí Giáo dục, 371, 5-7.

Raja Roy Singh (1990). Nền giáo dục cho thế kỉ XXI - Những triển vọng của vòng cung châu Á - Thái Bình Dương (bản dịch). Viện Khoa học Giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

17.03.2023

Cách trích dẫn

Hồ , V. T., Nguyễn , V. Đệ, & Phan , T. N. (2023). Một số biện pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên nhằm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tạp Chí Giáo dục, 23(6), 45–50. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/675

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả