Định hướng phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Đệ Trường Đại học Đồng Tháp
  • Trần Thụy Như Phượng Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

The policy of educational innovation is a direction and an approach suitable for the development of the socio-economic development and the multi-dimensional international integration in our country. The view of radical and comprehensive innovation in education and training is posing new requirements for general education because this is the stage of accessing basic general education and post-secondary career orientation. The school management team plays a decisive and especially important role in operating the education system in the school to face the innovation trend and the issues raised above. The article points out the orientations for capacity development that managers need to be equipped with in terms of innovative perspectives in perception and action, capacity for thinking, creating, leadership and management skills in various fields. The school’s main field of activity is to meet the renovation requirements of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2004). Chỉ thị số 40/2004/CT-TW ngày 15/6/2004 về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông. Chương trình ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Brent Davies, Linda Elliso (Nguyễn Trọng Tấn dịch, 2005). Lãnh đạo nhà trường thế kỉ 21 - Con đường hướng đến năng lực và tri thức. NXB Đại học Sư phạm.

Đặng Quốc Bảo, Đỗ Quốc Anh, Đinh Thị Kim Thoa (2007). Cẩm nang nâng cao năng lực và phẩm chất đội ngũ giáo viên. NXB Lí luận chính trị.

Barnes, J. (1998). Managerial staff development and human resource planning. In Higher Education Staff Development: Directions for the 21st Century (p.130-139). UNESCO, Paris (France).

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2016). Phát triển hiệu trưởng trường phổ thông - Kinh nghiệm của một số nước và vận dụng ở Việt Nam. Tạp chí Quản lí giáo dục, số đặc biệt tháng 11, 80-85.

Nguyễn Văn Đệ (2008a). Bàn về năng lực đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường đại học, cao đẳng trong bối cảnh hội nhập. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, 2B, 5-10.

Nguyễn Văn Đệ (2008b). Năng lực quản lí - Điểm gợi mở cho việc tạo dựng những mẫu điển hình cán bộ quản lí ở nhà trường đại học hiện nay. Tạp chí Quản lí giáo dục, 1, 21-23.

Phạm Xuân Viễn, Trương Tấn Đạt (2017). Phát huy vai trò của hiệu trưởng trường phổ thông trong hoạt động quản lí nhân sự và phát triển đội ngũ giáo viên. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 80(141), 86-90.

Trương Tấn Đạt (2016). Phát triển năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Kỉ yếu Hội thảo quốc gia - Chương trình ETEP, Bộ GD-ĐT, 241-248.

Vũ Đức Thứ (2006). Bàn về người cán bộ quản lí nhà trường với việc xây dựng đội ngũ “nhà giáo mẫu mực”. Tạp chí Dạy và học ngày nay, 5, 15-18.

Đã Xuất bản

05.10.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. Đệ, & Trần , T. N. P. (2021). Định hướng phát triển năng lực đội ngũ cán bộ quản lí trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 511(1), 59–64. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/246

Số

Chuyên mục

Các bài báo