Xây dựng tình huống giao tiếp giả định trong trò chơi học tập môn Tiếng Việt 1 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 1

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Hải Phòng
  • Lương Thị Loan Sinh viên K19, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng
  • Bùi Thị Vân Anh Sinh viên K19, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

Building a hypothetical communication situation to provide a communication situation containing the content of the lecture knowledge for students to find a solution, thereby conveying the lesson content to students in a vivid and profound way, helping them to be self-aware of the problem more easily, proactively and excitedly. In this article, we explore the reality of organizing learning games in teaching Vietnamese and propose the construction of hypothetical communication situations in organizing learning games with the desire to help Grade 1 students develop their ability to solve problems effectively. The process of applying this method in teaching games requires a strict and clear plan in terms of content, time and implementation method to ensure the goal of forming and developing students' capacity.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Branford, J. D. (1984). The Ideal Problem Solving. Freeman, 50, 105, New York.

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên kiêm chủ biên, 2020a). Tiếng Việt 1, tập 2, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”. NXB Giáo dục Việt Nam.

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên kiêm chủ biên, 2020b). Tiếng Việt 1, tập 2, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” (sách giáo viên). NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Kim Chuyên (2012). Xây dựng và sử dụng trò chơi dạy học nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên sư phạm trong dạy học môn Giáo dục học ở Trường Đại học Đồng Tháp. Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp, mã số C.2012.12.

Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Bích Liên (2018). Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 6, 257-263; 274.

Nguyễn Thị Liên (chủ biên, 2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Quốc hội (2014). Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Vi Thị Hạnh Thi, Trần Thị Bích Hường, Nguyễn Minh Lan (2019). Xây dựng một số tình huống trong dạy học Địa lí lớp 9 ở trường trung học cơ sở nhằm hình thành cho học sinh năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 15(2), 58-66.

Đã Xuất bản

05.08.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. D., Lương , T. L., & Bùi , T. V. A. (2021). Xây dựng tình huống giao tiếp giả định trong trò chơi học tập môn Tiếng Việt 1 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 1. Tạp Chí Giáo dục, 507(1), 19–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/193

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả