Vận dụng Lí thuyết kiến tạo trong dạy học bài “Phần cứng, phần mềm và sơ đồ kết nối mạng” (môn Mạng máy tính) tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên

Các tác giả

  • Nguyễn Lan Oanh Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thu Phương Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên
  • Nguyễn Thị Bích Nga Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Tóm tắt

“Hardware, software and network diagram” is an important content of the Computer Networking subject, helping students understand the characteristics of hardware and software plus a diagram of a computer network in order to perceive the basic operating principles of network systems. The paper focuses on the constructivist theory and its characteristics; On that basis, we propose a constructivist teaching process and apply constructivist theory to design and teach the lesson “Hardware, software and network diagram” in Computer Networking courses. Applying constructivist theory in teaching this content helps students' personal experiences to be revealed, shared, improved, and bring individuals to a new higher level of development, which is characterized by high energy independent problem-solving competence.

Tài liệu tham khảo

Briner, M. (2002). The Process of Education. Harvard University Press.

Brooks, M. L. (2002). Drawing to learn. PhD Thesis, Albert University of Alberta, Canada.

Dewey, J. (1916). Dân chủ và giáo dục (Phạm Anh Tuấn dịch năm 2014). NXB Tri thức.

Glasersfeld, E. V. (1991). Constructivism in education. In A. Lewy (Ed.), The international encyclopedia of curriculum (pp.31-32). Oxford: Pergamon Press.

McBrien, J. L., & Brandt, R. S. (1997). From The Language of Learning: A Guide to Education Terms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Nguyễn Quang Lạc (2007). Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong đổi mới phương pháp dạy học Vật lí. Tạp chí Giáo dục, 170, 32-34.

Nguyễn Quang Thuấn (2017). Từ lí thuyết kiến tạo đến lí thuyết kiến tạo xã hội. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài, 33(4), 137-148.

Nguyễn Quốc Trị (2017). Thuyết kiến tạo - cơ sở lí luận của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông ở Việt Nam. Journal of Science of HNUE, 62(1A), 58-65. http://stdb.hnue.edu.vn/UserFiles/journalarticles/4725_nqtri.pdf

Nguyễn Thị Duyên (2018). Hoạt động học tập kiến tạo của sinh viên trong dạy học theo lí thuyết kiến tạo. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 125-129.

Piaget, J. (1999). Tâm lí học và giáo dục học (Trần Nam Lương và Phùng Lệ Chi dịch). NXB Giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

07.05.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , L. O., Nguyễn , T. P., Nguyễn , T. D., & Nguyễn , T. B. N. (2023). Vận dụng Lí thuyết kiến tạo trong dạy học bài “Phần cứng, phần mềm và sơ đồ kết nối mạng” (môn Mạng máy tính) tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. Tạp Chí Giáo dục, 23(9), 49–53. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/754

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả