Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 4 trong dạy học bài “Những tấm gương sáng” chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn” ở thành phố Hải Phòng

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Hiên Trường Đại học Hải Phòng
  • Nguyễn Đức Đô Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng
  • Đồng Thị Thu Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng
  • Vũ Phương Nhi Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

Experiential activities are one of the important ways to help learners be equipped with knowledge, comprehensively develop personal competence and qualities, initiative and creativity, civic awareness and personality, and the ability to make choices of a career that matches one’s abilities, interests, and ability to adapt to social changes. Based on the educational theory of experiential activities combined with a number of modern teaching methods and techniques, the article proposes the organization of experiential activities in teaching the topic “Bright examples” “When you drink water, remember its source” (book Connecting knowledge to life) for 4th grade students with the desire to help students develop their creative competence, ability to communicate, cooperate, and connect subject knowledge with practical experience in the best possible way. Through our activities, we aim to foster love for the homeland, national pride, spirit of solidarity, self-reliance; Form and develop students' language and literary competences.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2015). Tài liệu tập huấn kĩ năng xây dựng tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học. NXB Đại học Sư phạm. Bộ GD-ĐT (2018). Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Mạnh Hùng (2023). Sách giáo khoa Tiếng Việt 4 (tập hai, Kết nối tri thức với cuộc sống). NXB Giáo dục Việt Nam.

Bùi Ngọc Diệp (2015). Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 113, 37-43.

Dewey, J. (2021). Kinh nghiệm và Giáo dục (Experience and Education, Phạm Anh Tuấn dịch). NXB Tri thức. Kolb D. (1984). Experiential learning, Experience as the Source of Learning and Development. Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersev. Nguyễn Đình Thống (2009). Võ Thị Sáu - Con người và huyền thoại. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tường Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam. Roegiers, X. (1996). Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường (Đào Trọng Quang, Nguyễn Ngọc Nhị dịch). NXB Giáo dục.

Vũ Thị Thu Hương (2020). Khởi động để kích hoạt kiến thức nền cho học sinh khi dạy học đọc hiểu văn bản thông tin. Tạp chí Giáo dục, 470, 20-23.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. D., Nguyễn, T. H., Nguyễn, Đức Đô, Đồng, T. T., & Vũ, P. N. (2024). Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh lớp 4 trong dạy học bài “Những tấm gương sáng” chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn” ở thành phố Hải Phòng . Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 100–105. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1799

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>