Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học đọc văn bản “Mùa hè lấp lánh” (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) cho học sinh lớp 3

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Hải Phòng
  • Đào Thị Thu Hà Sinh viên K21.3 Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng

Tóm tắt

Currently, the theory of experiential activities has been effectively applied in teaching in different subjects and learning contents in primary schools. However, there is still no focus on teaching reading texts for students. However, the organization of experiential activities, especially experiences in teaching reading texts, has not yet been focused by some primary school teachers. The article proposes how to organize experiential activities in teaching reading the text “Sparkling Summer” for grade 3 students to help them promote their positivity, initiative, creativity, and achieve high efficiency in reading and receiving text. Applying experiential activities in teaching reading texts helps students master basic knowledge, expand practical knowledge, develop qualities, ideas, wills, emotions, life skills, create the right beliefs and develop all-round qualities and personality in students.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT - BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương, Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng (2022). Tiếng Việt 3 (tập 1). NXB Giáo dục Việt Nam.

Cục nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Bộ GD-ĐT (2018). Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong trường tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Lại Thị Yến Ngọc, Lê Thế Tình, Trần Thị Quỳnh Trang (2018). NXB Giáo dục Việt Nam.

John Dewey (2012). Kinh nghiệm và giáo dục (người dịch: Phạm Anh Tuấn). NXB Trẻ.

Kolb, D. A. (2015). Experiential learning, Experience as the Source of Learning and Development. Pearson Education, Inc, Second Edition.

Nguyễn Quốc Vương (chủ biên), Lê Xuân Quang, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đức Huy (2017). Hoạt động trải nghiệm (dành cho học sinh tiểu học), lớp 5 (tập 2). NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên (2019). Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 453, 24-27; 39.

Đã Xuất bản

20.07.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. D., & Đào , T. T. H. (2023). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học đọc văn bản “Mùa hè lấp lánh” (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) cho học sinh lớp 3 . Tạp Chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 12–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/863

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả