Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán cho học sinh trong dạy học nội dung “Hình học” (Toán 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trường Đại học Vinh
  • Trần Quang Đạt Trường Trung học phổ thông Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
  • Nguyễn Ngọc Bích Trường Đại học Vinh

Tóm tắt

The current direction of fundamental and comprehensive reform of education in our country is to strongly shift the educational process from mainly equipping knowledge to comprehensively developing learners' competences and qualities. In which, the competence to use tools and means of Mathematics is one of the basic competences that need to be formed and developed for students. The study proposed measures to develop the competence to use tools and means of learning Mathematics for students in teaching Geometry (Math 10). In the process of implementing measures, teachers need to lead students in the direction of active learners, realizing pedagogical measures in specific conditions of the teaching process.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Mai Hoàng Sang (2018). Mối quan hệ giữa năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng với chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 20-24.

Nguyễn Bá Kim (2015). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên, 2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thu Hà (2014). Giảng dạy theo năng lực và đánh giá theo năng lực trong giáo dục: Một số vấn đề lí luận cơ bản. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 30(2), 56-64.

Đã Xuất bản

02.06.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. H., Trần, Q. Đạt, & Nguyễn, N. B. (2023). Phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán cho học sinh trong dạy học nội dung “Hình học” (Toán 10). Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 32–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1934

Số

Chuyên mục

Các bài báo