Phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Đại số tổ hợp” ở trung học phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Thuận Trường Đại học Vinh
  • Nguyễn Thị Mỹ Hằng Trường Đại học Vinh
  • Nguyễn Thị Xoan Trường THPT Mai Thúc Loan, tỉnh Hà Tĩnh

Tóm tắt

One of the goals of the 2018 General Education Program in Mathematics is to form and develop mathematical competence, including the following core component competencies: mathematical thinking and reasoning, modeling, and mathematical reasoning, mathematical problem solving, mathematical communicating, and using mathematical learning tools and means. Thus, the capacity to think and reason mathematically is considered one of the core competencies that need to be formed and developed for students in teaching Mathematics in high schools. This study clarifies the manifestations of mathematical thinking and reasoning competency in teaching the topic “Algebraic combinatorics”, and proposes some specific teaching measures to develop mathematical thinking and reasoning competencies for high school students. Each measure is accompanied with illustrative and analytical examples that clarify the components of mathematical reasoning and thinking competencies to support teachers in application.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Văn Huệ (2000). Giáo trình tâm lí học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đỗ Đức Thái (chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Đức Bình, Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Vũ Phương Thúy (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Toán trung học cơ sở. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Hòa Bình (2016). Năng lực và đánh giá theo năng lực. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 32(2), 68-82.

Hoàng Phê (chủ biên, 2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Mai Hoàng Sang (2018). Mối quan hệ giữa năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng với chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 8, 20-24.

Nguyễn Bá Kim (2015). Phương pháp dạy học môn Toán. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên, 2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thu Hà (2014). Giảng dạy theo năng lực và đánh giá theo năng lực trong giáo dục: Một số vấn đề lí luận cơ bản. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu Giáo dục, 30(2), 56-64.

Tải xuống

Đã Xuất bản

06.04.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , V. T., Nguyễn , T. M. H., & Nguyễn , T. X. (2023). Phát triển năng lực tư duy và lập luận Toán học cho học sinh trong dạy học chủ đề “Đại số tổ hợp” ở trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 23(7), 1–5. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/678

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả