Thiết kế phim hoạt hình hỗ trợ dạy học môn Toán lớp 2 theo hướng kết nối tri thức với thực tiễn

Các tác giả

  • Phan Thị Tình Trường Đại học Hùng Vương
  • Mai Thị Thu Uyên Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt

Digital learning materials are becoming one of the effective tools in educational processes today. The application of information technology to build and design learning resources to support teaching is extremely necessary. On the basis of clarifying the concept and role of cartoons in supporting math teaching in connection with real life, the article proposes requirements and procedure to design cartoons to support learning Mathematics in connection with real life, and closely observing the 2nd grade Math curriculum. The developed cartoons serve as a vivid visual aid to stimulate students' interest in learning, contributing to improving the effectiveness of Math teaching in connection with real life.

Tài liệu tham khảo

Bahrani, T., & Soltani, R. (2011). The pedagogical values of cartoons. Research on Humanities and Social Sciences, 1(4), 19-22.

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cho, H. (2012). The Use of Cartoons as a Teaching Tool in Middle School Mathematics. ProQuest LLC.

Dalacosta, K., Kamariotaki-Paparrigopoulou, M., Palyvos, J. A., & Spyrellis, N. (2009). Multimedia application with animated cartoons for teaching science in elementary education. Computers & Education, 52(4), 741-748.

Đỗ Đức Thái (2018). Dạy học phát triển năng lực môn Toán tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Hoàng Phê (chủ biên, 2006). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Roach, M., Mason, J. S., & Pawlewski, M. (2001, May). Motion-based classification of cartoons. In Proceedings of 2001 International Symposium on Intelligent Multimedia, Video and Speech Processing, ISIMP 2001 (IEEE Cat. No. 01EX489) (pp 146-149). IEEE.

Thomas, B. H., & Calder, P. (2005). Supporting cartoon animation techniques in direct manipulation graphical user interfaces. Information and Software Technology, 47(5), 339-355.

Tải xuống

Đã Xuất bản

13.07.2022

Cách trích dẫn

Phan , T. T., & Mai , T. T. U. . (2022). Thiết kế phim hoạt hình hỗ trợ dạy học môn Toán lớp 2 theo hướng kết nối tri thức với thực tiễn . Tạp Chí Giáo dục, 22(6), 8–12. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/368

Số

Chuyên mục

Các bài báo