Đánh giá tiếp cận năng lực trong dạy học học phần “Lí luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học”

Các tác giả

  • Phan Thị Tình

Tóm tắt

The assessment of competence in primary teacher training is a principle requirement in the current educational innovation context. On the basis of clarifying potential competency factors for teachers in the subject “Mathematics Teaching Methodology” at primary school, the article identifies competency assessment tools in the subject according to a number of principles, ensuring the goal of implementing the subject in universities of education. In each form of assessment, the authors present the objectives, assessable competencies, and suggestions for use, as well as provide some illustrative examples to help teachers use the suggestions and topics. The article contributes to the innovation of assessment activities in the process of training primary school teachers.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2015). Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 ban hành Quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 /12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Đặng Thành Hưng (2012). Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực. Tạp chí Quản lí giáo dục, 43, 18-26.

Hoàng Phê (chủ biên, 2003). Từ điển tiếng Việt. Trung tâm Từ điển học.

Nguyễn Công Khanh (2015). Đánh giá học sinh theo cách tiếp cận năng lực. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Khải Hoàn, Nguyễn Bá Đức (2015). Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực. NXB Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Thị Kiều (2019). Chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học các học phần Phương pháp dạy học Toán. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phó Đức Hòa (2017). Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và các phương pháp, kĩ thuật thiết kế đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực cho học sinh tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Vũ Dũng (chủ biên, 2000). Từ điển Tâm lí học. NXB Khoa học xã hội.

Vũ Quốc Chung (chủ biên, 2007). Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Phan , T. T. (2021). Đánh giá tiếp cận năng lực trong dạy học học phần “Lí luận và phương pháp dạy học toán ở tiểu học”. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 12–17. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/155

Số

Chuyên mục

Các bài báo