Dạy học Toán thông qua tranh luận khoa học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Các tác giả

  • Nguyễn Ái Quốc Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

According to the 2018 Mathematics general education program, the competency to communicate in mathematics is one of the core mathematical competencies that need to be formed and developed for students in the process of teaching Mathematics. This study introduces the process of teaching Mathematics through scientific debate in order to develop mathematical communication capacity for students. The proposed process is illustrated through teaching the content "Angles between two planes" (Geometry 11). The scientific debate created an interactive and active learning environment to lay the truthful foundation to solve the problem. The students can share their ideas and thoughts, learn from each other, to eventually promote the development of the components of mathematical communication competence.

Tài liệu tham khảo

Arsac, G., Chapiron, G., Colonna, A., Germain, G., Guichard, Y., & Mante, M. (1992). Initiation au raisonnement deductif au college: une suite de situations permettant l'appropriation des regles du debat mathematique. Presses Universitaires Lyon.

Bibby, N. (2014). Discovering the world through debate: A practical guide to educational debate for debaters, coaches, and judges. New York: International Debate Education Association.

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Covaliop, A. G. (1971). Tâm lí học cá nhân (tập 2). NXB Giáo dục.

Legrand, M (2000). Scientific debate in mathematics course, International Newsletter on the teaching and learning of mathematical proof. La lettre de la Preuve.

Lê Thái Bảo Thiên Trung (2017). Dạy học Toán bằng tranh luận khoa học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 14(1), 29-39.

Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (đồng chủ biên, 2016). Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề. NXB Giáo dục Việt Nam.

Phạm Minh Hạc (1992). Một số vấn đề tâm lí học. NXB Giáo dục.

Vũ Thị Bình (2016). Bồi dưỡng năng lực biểu diễn toán học và năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trong dạy học môn Toán lớp 6, lớp 7. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Vương Vĩnh Phát (2020). Nghiên cứu một tình huống dạy học hàm số liên tục thông qua tranh luận khoa học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 471, 47-51.

Tải xuống

Đã Xuất bản

21.12.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , Ái Q. (2022). Dạy học Toán thông qua tranh luận khoa học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Tạp Chí Giáo dục, 22(16), 6–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/502

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả