Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề “Vectơ” (Toán 10)

Các tác giả

  • Nguyễn Ái Quốc Trường Đại học Sài Gòn
  • Hồ Tô Như Ý Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

In teaching Mathematics, mathematical modeling competence is one of the five elements of mathematical competences that need to be formed and developed for students. Therefore, developing mathematical modeling competences for students plays an important role in teaching Mathematics, meeting the goals of current educational innovation. Teachers have focused on designing situations and problems with practical content to develop students' mathematical modeling competence. The study presents the mathematical modeling process in teaching Mathematics in high schools and illustrates this process in teaching and solving math problems on the topic “Vectors” (Math 10) at Loc Thanh High School, district Bao Lam, Lam Dong province. Experimental teaching results show that the components of mathematical modeling competence are gradually developed for students through the steps of the mathematical modeling process when students apply vector tools to solve math problems related to aircraft motion.

Tài liệu tham khảo

Blum, M., & Jensen, T. (2007). What’s all the fuss about competencies? In W.Blum, P.L.Galbraith, H.Henn, M.Niss, (Eds): Modelling and Applications in Mathematics Education (ICMI Study 14), 45-56, Springer.

Blum, W. & Leiß, D. (2006). How do students and teachers deal with mathematical modeling problems? In book: Mathematical Modelling (pp 222-231). Education, Engineering and Economics - ICTMA.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cao Thị Hà, Nguyễn Xuân Dung (2023). Phát triển năng lực mô hình hóa cho học sinh trong dạy học Hàm số ở lớp 10 trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 19(03), 19-27.

Coulange, L. (1997). Les problemes concrets a “mettre en equations” dans l'enseignement. Petit x, 47, 33-58.

Đỗ Thị Thanh (2020). Dạy học giải bài toán Xác suất nhằm phát triển năng lực MHHTH cho sinh viên khối ngành Kĩ thuật Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 131-137.

Duong, H. T., Nguyen, P. L, Bui, P. U., & Le, T. G. (2019). Developing the Competency of Mathematical Modelling: A Case Study of Teaching the Cosine and Sine Theorems. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(11), 18-37.

Greefrath, G., Carreira, S. & Stillman, G. A. (Eds.) (2023). Advancing and Consolidating Mathematical Modelling, Research from ICME-14. Springer, Boston, MA.

Kaiser, G. (2007). Modelling and modelling competencies in school. Mathematical Modelling Education, Engineering and Economics, 110-119.

Lê Thị Hoài Châu (2014). Mô hình hóa trong dạy học đạo hàm. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 65, 5-18.

Maaß, K. (2006). What are modelling competencies? The International Journal on Mathematics Education, 38(2), pp.113-142.

Nguyễn Danh Nam (2016). Phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông. NXB Đại học Thái Nguyên.

Nguyễn Dương Hoàng, Trần Nguyễn Minh Đăng (2016). Một số biện pháp phat triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học giải các bài toán thực tiễn (Toán 9). Tạp chí Giáo dục, 23(14), 18-22.

Niss, M., Blum, W., & Galbraith, P. (2007). Introduction. In W. Blum, P. L. Galbraith, H.-W. Henn, & M. Niss (Eds.). Modelling and Applications in Mathematics Education (10th ed., pp. 2-32). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-29822-1_1 Stillman, G. A., Galbraith, P. L., Brown, J. P., & Edwards, I. A. (2007). A framework for success in implementing mathematical modelling in the secondary classroom. Proceedings of the 30th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia.

Swetz, F., & Hartzler, J. S. (1991). Mathematical modelling in the secondary school curriculum. The National Council of Teachers of Mathematics: Reston, Virginia.

Đã Xuất bản

03.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, Ái Q., & Hồ , T. N. Ý. (2024). Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trong dạy học giải toán chủ đề “Vectơ” (Toán 10). Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 2), 33–38. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1679

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.