(RETRACTED ARTICLE) Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Các tác giả

  • Nguyễn Anh Tuấn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Bá Ngọc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Tú Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Career adaptability is one of the factors that create the employability of learners after graduation. Not only does it increase satisfaction in life and work, but it also helps students after graduation to find a good job that matches their passion, and an environment where they can develop their abilities. This study uses a combination of qualitative and quantitative research methods in order to collect sufficient information and evidence to evaluate the factors affecting the career adaptability of graduates from the University of Education, Vietnam National University, Hanoi. The research results show that there are 4 factors affecting career adaptability of University of Education graduates from 2016 to 2021, namely: Personal factors; Organizational factors; Occupation-specific factors; Environmental factors. The University of Education, Hanoi National University needs to supplement and strengthen training in professional ethics and soft skills for students; actively support students in career guidance activities, scientific research activities to help students expand their opportunities to access knowledge, expand relationships and orient themselves in the best way.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2017). Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Bộ GD-ĐT (2018a). Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

Bộ GD-ĐT (2018b). Quyết định số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Lê Thái Hưng, Nguyễn Thị Như Ngọc (2017). Đánh giá năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 145, 106-111.

Lưu Thị Bình Ngọc, Trần Thị Mỹ Duyên, Hà Thùy Trang, Lại Xuân Thủy (2021). Khả năng thích ứng nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Khoa học, Học viện Phụ nữ Việt Nam, 14(2), 47-56.

Maggiori, C., Rossier, J., & Savickas, M. L. (2015). Career Adapt-Abilities Scale-Short Form (CAAS-SF): Construction and Validation. Journal of Career Assessment, 25(2). https://doi.org/10.1177/1069072714565856

Rossier, J., Zecca, G., Stauffer, S. D., Maggiori, C., & Dauwalder, J. P. (2012). Career Adapt-Abilities Scale in a French-speaking Swiss sample: Psychometric properties and relationships to personality and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 734-743.

Rothwell, A., & Arnold, J. (2007). Self‐perceived employability: Development and validation of a scale. Personnel review.

Savickas, M. L. (2005). The Theory and Practice of Career Construction. Hoboken, NJ: John Wiley.

Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661-673.

Trần Thị Hoài, Nguyễn Thái Bá (2020). Nghiên cứu các năng lực của sinh viên tốt nghiệp thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. VNU Journal of Science: Education Research, 36(1), 75-88.

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (2016-2021a). Báo cáo khảo sát cựu sinh viên về tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp (năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (2016-2021b). Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Trường Đại học Giáo dục giai đoạn 2016-2021.

Yorke, M. (2006). Employability in Higher Education: What It Is-What It Is Not: Learning & Employability Series 1. The Higher Education Academy, York. http://www.heacademy.ac.uk/assets/documents/tla/employability/id116_employability_in_higher_education_336.pdf

Yu, H., Yiming, D., Guan, X., & Wang, W. (2019). Career Adapt-Abilities Scale-Short Form (CAAS-SF): Validation Across Three Different Samples in the Chinese Context. Journal of Career Assessment, 28. https://doi.org/10.1177/1069072719850575

Đã Xuất bản

08.03.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , A. T., Nguyễn , B. N., & Nguyễn , T. T. (2023). (RETRACTED ARTICLE) Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp Chí Giáo dục, 23(4), 52–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/655

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả