Thiết kế bài tập song ngữ (Anh - Việt) theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh tiểu học trong dạy học chủ đề “Thực vật” môn Khoa học

Các tác giả

  • Phạm Việt Quỳnh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Phan Thị Hồng The Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Hồng Chiến Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Forming and developing students' competency to apply learnt knowledge and skills into practice is claimed as one of the goals of teaching Science in the 2018 general education curriculum. Not only do bilingual (English - Vietnamese) science exercises help develop the very competency, they also improve students’ English skills. Based on the study of the expressions of the competency to apply acquired knowledge and skills into practice, this study proposes principles and procedures for designing bilingual exercises (English - Vietnamese) along with some sample exercises on the “Plant” section in Science.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Cohen, A. D. (1975). Bilingual Schooling and Spanish Language Maintenance: An Experimental Analysis. The Bilingual Review/La Revista Bilingue, 2(1-2), 3-12.

Đinh Quang Báo, Phùng Thị Mai Hòa (2020). Quy trình thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” Sinh học 11. Tạp chí Giáo dục, 447, 46-51.

Hoàng Phê (chủ biên), Vũ Xuân Lương, Hoàng Thị Tuyền Linh, Phạm Thị Thủy, Đào Thị Minh Thu, Đặng Thanh Hòa (2008). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Nguyễn Công Khanh, Đào Thị Oanh (2014). Kiểm tra và đánh giá trong giáo dục. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Thanh Vy (2021). Dạy học nội dung Thực vật trong môn Tự nhiên và Xã hội 2018 theo định hướng tìm tòi - khám phá, phát triển năng lực khoa học cho học sinh tiểu học. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 66(3), 34-45.

Nguyễn Thị Tím Huế (2018). Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học Giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Nga (2018). Đào tạo song ngữ cấp tiểu học: Góc nhìn người trong cuộc. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, 34(1), 1-10.

Nguyễn Thị Thu Hằng, Phan Thị Thanh Hội (2018). Đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học sinh trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật - Sinh học 10. Tạp chí Giáo dục, 432, 52-56.

Weinert, F. E. (2001). Vergleichende leistungsmessung in schulen-eineumstrittene Selbstverständlichkeit. In Leistungsmessungen in schulen (pp. 17-32). Beltz.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.03.2023

Cách trích dẫn

Phạm , V. Q., Phan , T. H. T., & Nguyễn , H. C. (2023). Thiết kế bài tập song ngữ (Anh - Việt) theo hướng phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh tiểu học trong dạy học chủ đề “Thực vật” môn Khoa học. Tạp Chí Giáo dục, 23(5), 12–16. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/659

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả