Tích hợp giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Phạm Việt Quỳnh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Phan Thị Hồng The Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Nguyễn Diệp Ngọc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Đỗ Thị Minh Ánh Sinh viên Lớp D2022 CLC Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Hoàng Thị Hương Giang Sinh viên Lớp D2022 CLC Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
  • Trần Minh Ngọc Sinh viên Lớp D2022 CLC Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tóm tắt

Gender education for elementary school students is currently receiving significant attention from parents, schools, and society as a whole. Based on an analysis of research works on sex education worldwide and the content of gender education in the 2018 general education curriculum for primary level, this article proposes several measures to enhance the effectiveness of gender education for elementary school students. These measures include: Innovating the forms and teaching methods of sex education in elementary schools, Providing training to improve the competence of elementary school teachers in integrated sex education, Emphasizing the use of resources and teaching materials to support gender education for elementary school students, Strengthening coordination among schools, families, and society in gender education for elementary school students. Implementing these measures effectively will contribute to improving the effectiveness of gender education for elementary school students and meeting the requirements of the 2018 general education curriculum.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Đinh Thị Kim Thoa (chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Lê Thái Hưng, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Lê Thế Tình (2019). Hướng dẫn tổ chức hoạt động trải nghiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. NXB Đại học Sư phạm.

Mai Sỹ Tuấn (chủ biên), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái (2020). Dạy học phát triển năng lực môn Khoa học ở tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Minh Giang, Phạm Tường Yến Vũ (2022). Thiết kế hoạt động giáo dục giới tính cho học sinh trong các môn tự nhiên - xã hội theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 19(12), 1964-1975.

Nguyễn Thanh Bình (chủ biên), Nguyễn Thị Kim Dung, Ngô Thu Dung, Nguyễn Hữu Chí, Phan Thu Lạc, Nguyễn Thị Hằng (2005). Lí luận giáo dục học Việt Nam. NXB Đại học Sư phạm.

UNESCO (2019). Comprehensive Sexuality Education in Sub-Saharan Africa. https://healtheducationresources.unesco.org/library/documents/comprehensive-sexuality-education-sub-saharan-africa

UNESCO (2020). Hướng dẫn kĩ thuật quốc tế về giáo dục giới tính và tình dục toàn tiện - Phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373308

UNESCO (2021a). Comprehensive sexuality education (CSE) in Asia: A regional brief. https://healtheducationresources.unesco.org/library/documents/comprehensive-sexuality-education-cse-asia-regional-brief

UNESCO (2021b). Học tập, bảo vệ, tôn trọng, trao quyền. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377796 _vie?posInSet=1&queryId=75f28b16-f676-4dcd-858d-559b7ba03c9a

UNICEF (2016). Review of Comprehensive Sexuality Education in Thailand. https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2018-08/comprehensive_sexuality_education%20EN.pdf

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.04.2024

Cách trích dẫn

Phạm , V. Q., Phan, T. H. T., Nguyễn, D. N., Đỗ, T. M. Ánh, Hoàng, T. H. G., & Trần , M. N. (2024). Tích hợp giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 24(7), 18–23. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1627

Số

Chuyên mục

Các bài báo