Thực trạng văn hóa nhà trường ở các trường mầm non công lập Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Trần Thị Thanh Thủy Trường Mầm non 19/5, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Đỗ Đình Thái Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt

The school culture helps create a safe, healthy and friendly learning environment for children, allowing them to actively participate in learning activities, play, stimulate their curiosity and strive to explore. Therefore, the school culture is of great importance to the construction and development of the school. The article describes the school culture in public preschools in District 1, Ho Chi Minh City from the perspectives of managers, teachers and children's parents. Research results help the public kindergartens of District 1, Ho Chi Minh City to build and propose measures to develop school culture, contributing to improving reputation, brand, and creating motivation for the sustainable development of the school.

Tài liệu tham khảo

Đặng Thành Hưng (2016). Văn hóa tổ chức và văn hóa nhà trường trong quản lí giáo dục. Tạp chí Khoa học Giáo dục, 124, 10-12.

Đặng Thị Hồng Oanh, Đỗ Đình Thái (2020). Thực trạng văn hoá nhà trường ở các trường mầm non công lập tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Tạp chí Giáo dục, 475, 54-58.

Nguyễn Thị Ngọc Phương, Đỗ Đình Thái (2019). Thực trạng phát triển văn hóa nhà trường ở trường trung học thổ thông Nguyễn Trãi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 19, 98-103.

Peterson, K. D, Deal, T. E. (2009). The Shaping School Culture Fieldbook. Publisher Jossey Bass.

Thái Văn Thành (2016). Giáo trình đổi mới quản lí cơ sở giáo dục trong bối cảnh hiện nay. NXB Đại học Vinh.

Trần Ngọc Thêm (1990). Cơ sở văn hoá Việt Nam. NXB Giáo dục.

UNESCO (1982). Tuyên bố về chính sách văn hoá. Hội nghị quốc tế về chính sách văn hóa.

Vũ Thị Quỳnh (2016). Dân chủ hóa - yếu tố căn bản trong xây dựng văn hóa nhà trường. Tạp chí Khoa học giáo dục, 131, tr 47-49.

Đã Xuất bản

05.05.2021

Cách trích dẫn

Trần , T. T. T., & Đỗ , Đình T. (2021). Thực trạng văn hóa nhà trường ở các trường mầm non công lập Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 501(1), 45–49. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/123

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả