Vận dụng Thuyết Đa trí tuệ của Howard Gardner vào dạy học dạng bài “Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống” cho học sinh lớp 8

Các tác giả

  • Trần Thị Hạnh Phương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

Substantial changes in recent time pose great challenges for countries worldwide. Responding to the great demands of the time, many countries have carried out major reforms in many ways, including education. Education strongly shifts from knowledge transmission to a comprehensively developed education in terms of learners' qualities and abilities, best promoting the potential of each student. The general education program in Literature 2018 marks a landmark change in teaching and learning; meeting the needs of the country in the renovation period. Gardner's multi-intelligence theory studies how human forms of intelligence are expressed. Humans have 9 outstanding forms of intelligence. Applying multi-intellectualism to teaching in the form of lessons Discussing opinions on a problem in life is the right direction, creating newness for teaching activities and promote outstanding intelligence in each student.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2028 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phượng (2023). Ngữ văn 8 (tập 1, 2 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). NXB Giáo dục Việt Nam.

Gardner, H. (2000). Intelligences reframed: multiple Intelligences for the 21th century. Choice Reviews Online, 37 (10), 37-37. https://doi.org/10.5860/choice.37-5804

Gardner, H. (2012). Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn (dịch giả: Phạm Toàn, Phạm Anh Tuấn). NXB Tri thức.

Nguyễn Minh Thuyết (tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Phước Hoàng, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Phước Bảo Khôi, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh (2023). Ngữ văn 8 (tập 1, 2 - Bộ sách Cánh Diều). NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy (2023). Ngữ văn 8 (tập 1, 2 - Bộ sách Chân trời sáng tạo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Thomas Armstrong (2009). Bảy loại hình thông minh (dịch giả: Mạnh Hải, Thu Hiền). NXB Lao động.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Trần , T. H. P. (2023). Vận dụng Thuyết Đa trí tuệ của Howard Gardner vào dạy học dạng bài “Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống” cho học sinh lớp 8 . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 57–62. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/976

Số

Chuyên mục

Các bài báo