Sử dụng câu hỏi vấn đáp trong kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh (Ngữ văn 10)

Các tác giả

  • Trần Thị Hạnh Phương Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt

Quality and competency-based testing and assessment is considered an important step, affecting many different stages in the educational process at high schools. Testing and assessment of educational outcomes in the Literature subject aim to provide accurate, timely, and valuable information about the level of fulfillment of subject outcomes requirements as well as the student's progress throughout the learning process, etc. Interviews with questions at different levels are an effective tool to assess the reading comprehension of high school students in teaching reading skills with the text “People at the Chau River Harbor” (Suong Nguyet Minh) in response to the requirements of the 2018 General Education Program. Effectively guiding the use of assessment tools is one of the issues of practical significance both in theory and practice to improve the effectiveness and quality of teaching reading comprehension in particular, and the subject of Literature in general in high schools.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of education objectives, Handbook 1: The Cognitive Domain, New York: David McKay Co. Inc.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Hoàng Phê (chủ biên, 2000). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng chủ biên), Vũ Thanh (chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn (2022a). Ngữ văn 10 (tập 2), bộ Cánh Diều. NXB Đại học Huế.

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (đồng tổng chủ biên), Vũ Thanh (chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn (2022b). Ngữ văn 10 (tập 2), bộ Cánh Diều (sách giáo viên). NXB Đại học Huế.

Nguyễn Thị Hoa (2016). Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 72-74.

Nguyễn Thị Thanh Nga (2019). Đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh trung học cơ sở trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học. Tạp chí Giáo dục, 464, 44-49.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.09.2023

Cách trích dẫn

Trần , T. H. P. (2023). Sử dụng câu hỏi vấn đáp trong kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh (Ngữ văn 10) . Tạp Chí Giáo dục, 23(18), 6–10. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/949

Số

Chuyên mục

Các bài báo