Năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học và vấn đề xây dựng bộ tiêu chí xác định trường học hạnh phúc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Xuân Yến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Building happy schools is one of the key activities of the Education and Training sector in general and the Education and Training sector of Ho Chi Minh City in particular in the new context. To implement the education and training development strategy to 2030 and vision to 2045, the synchronous and effective implementation of the policy of building happy schools at educational institutions in the city is one of the recommendations when discussing investment strategies to develop education and training to meet the knowledge economy and digital economy in Ho Chi Minh City. On the basis of research on the concepts of professional competence, professional development and the survey of the need for professional development of primary school teachers when building a happy school in Ho Chi Minh City, the article proposes criteria for the professional competence of primary school teachers in the set of criteria and standards for determining happy schools in Ho Chi Minh City. Researching these criteria to both identify goals and determine measurements is an urgent task today.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2018b). Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2019a). Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/ 2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ GD-ĐT (2019b). Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Hồ Phúc (2023). Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Đề án thu hút giáo viên tiểu học. https://giaoducthoidai.vn/tphcm-xay-dung-de-an-thu-hut-giao-vien-tieu-hoc-post625179.html.

Huỳnh Văn Sơn (chủ biên), Nguyễn Thị Xuân Yến, Mai Mỹ Hạnh, Giang Thiên Vũ, Bùi Hồng Quân, Cao Thành Tấn, Đỗ Công Nam, Đỗ Tất Thiên, Hoàng Tuấn Ngọc, Nguyễn Thị Diễm My, Châu Thị Kim Ngân, Lê Ngọc Tường Khanh (2023). Xây dựng trường học hạnh phúc trong bối cảnh mới. Tài liệu lưu hành nội bộ phục vụ chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục và giáo viên, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Konu, A., & Rimpelä, M. (2002). Well-being in schools: a conceptual model. Health Promotion International, 17(1), 79-87. https://doi.org/10.1093/heapro/17.1.79

Narayan, N. A. (2016). Culture of school improvement: Exploring its existence and effectiveness. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, 6, 36-42.

Nguyen, Y. X. T., Ha, X. V., & Tran, N. H. (2022). Vietnamese Primary School Teachers’ Needs for Professional Development in Response to Curriculum Reform. Education Research International , 2022, Article ID 4585376. https://doi.org/10.1155/2022/4585376

Nguyễn Thị Tình (2016). Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên. Tạp chí Giáo dục, 385, 28-30.

Quốc hội (2019). Luật Giáo dục. Luật số 43/2019/QH14, ban hành ngày 14/6/2019.

Tuệ Nguyễn (2022). Giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn chiếm tỉ lệ cao nhất trong các cấp học. https://thanhnien.vn/giao-vien-tieu-hoc-chua-dat-chuan-chiem-ty-le-cao-nhat-trong-cac-cap-hoc-1851487271.htm

Thích Nhất Hạnh, Katherine Weare (2018). Thầy Cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới (tập 1, 2). NXB Hà Nội.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. X. Y. (2023). Năng lực nghề nghiệp của giáo viên tiểu học và vấn đề xây dựng bộ tiêu chí xác định trường học hạnh phúc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 259–264. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1022

Số

Chuyên mục

Các bài báo