Xây dựng ngữ liệu đa phương thức rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 4

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Xuân Yến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Thị Thanh Tuyền Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Starting with the study of theoretical and practical issues as well the development of multimodal corpuses to train reading comprehension skills with informational texts for fourth graders, this study has developed a multimodal corpus system based on the proposed designing principles, together with a procedure to exploit corpuses and a corpus Instruction manual for teachers and students. The result of the research shows that 8 multimodal corpuses have been developed to support teaching reading comprehension with informational texts in response to the requirements of the 2018 General Education Curriculum in Literature, preparing for the beginning of the school year 2023-2024. This result contributes to improving information text reading skills of fourth graders in particular and the quality of teaching Vietnamese in general, promoting digital transformation in the Education and Training sector, and meeting the goals of the 2018 General Education Curriculum.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Nguyễn Như Ý (chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành (2005). Từ điển tiếng Việt thông dụng. NXB Giáo dục.

Nguyễn Thị Xuân Yến (2018). Về khái niệm “Literacy” và việc dạy học đọc, viết cho học sinh tiểu học trong môn Tiếng Việt theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Tạp chí Giáo dục, 433, 1-4.

Persons, J. B. (2008). The case formulation approach to cognitive-behavior therapy. New York, NY: Guilford Press.

Serafini, F. (2012). Reading mutimodal texts in the 21st century. Mid-South Educationa Research Asociation, 19(1), 26-32.

Trần Thị Ngọc (2016). Văn bản đa phương thức và tầm quan trọng của việc đọc hiểu văn bản đa phương thức. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, 67-68; 64.

Trịnh Thị Lan (2017). Ngôn ngữ học văn bản và việc dạy học đọc hiểu văn bản thông tin ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 407, 28-31; 36.

Tải xuống

Đã Xuất bản

11.01.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. X. Y., & Trần , T. T. T. . (2023). Xây dựng ngữ liệu đa phương thức rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 4. Tạp Chí Giáo dục, 23(1), 1–7. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/550

Số

Chuyên mục

Các bài báo