Biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh lớp 1 trong việc rèn kĩ năng viết câu, đoạn văn ngắn đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Trần Ngọc Trâm Anh Trường Tiểu học Nguyễn Trực, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Thị Xuân Yến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The article systematizes the general issues of counseling and supporting first grade students when practicing sentence and short paragraph writing skills such as the concept of counseling and support; opinions about the object of counseling and support in the school; the process and practice of writing sentences, short paragraph according to the requirements of the 2018 General Education Program. In addition, the article has surveyed educational institution managers, teachers who have been teaching Grade 1 according to the 2018 General Education Program with education experts on the current situation of counseling and supporting first grade students in practicing sentence, short paragraph writing skills at some primary schools in Ho Chi Minh City. Based on the relevant theoretical bases and the results of the current situation survey, the article proposes a number of preventive and interventional measures when advising and supporting students in forging sentence and short paragraph writing skills, a requirement to be met for the first time was included in the teaching program for first grade students. The research results of the article contribute to improving the communication competence in Vietnamese for students, meeting the goals of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2021). Tài liệu hướng dẫn giáo viên phổ thông mô đun 5 - Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học, cấp tiểu học (tài liệu tập huấn giáo viên trong chương trình ETEP).

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng (2020a). Tiếng Việt 1 (tập 1 - bộ sách Chân trời sáng tạo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Bùi Mạnh Hùng (tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ly Kha (chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân Yến (2020b). Tiếng Việt 1 (tập 2 - bộ sách Chân trời sáng tạo). NXB Giáo dục Việt Nam.

Lendrum, A., & Humphrey, N. (2012). The importance of studying the implementation of interventions in school settings. Oxford Review of Education, 38(5), 635-652. https://doi.org/10.1080/03054985.2012.734800

Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (2020). Thực trạng thiết kế bài học tiếng Việt lớp 1 của giáo viên tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 491, 6-9.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Trần , N. T. A., & Nguyễn , T. X. Y. (2023). Biện pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh lớp 1 trong việc rèn kĩ năng viết câu, đoạn văn ngắn đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 31–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/970

Số

Chuyên mục

Các bài báo