Cách thức xây dựng trường từ vựng hỗ trợ dạy học viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Xuân Yến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nguyễn Trần Hoài Thảo Trường Tiểu học Vinschool Central Park, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

The lexical field consists of words that in certain respects share a lexical property. The article presents how to build a vocabulary school to support teaching descriptive literature, including: definition of vocabulary fields, descriptive text characteristics, psychophysiological and linguistic characteristics of grade 5 students. Along with surveying the current situation of using lexical fields in scene description writing, the article points out the purposes, principles and processes of applying lexical fields to support teaching and learning scene description literature, and at the same time clarifies how to apply lexical schools to teaching. The research aims to improve the quality of Vietnamese language teaching and learning, providing students with vocabulary when writing descriptive texts, meeting the goals of the 2018 General Education Program.

Tài liệu tham khảo

Berger, K. S. (1986). The Developing Person Through Childhood and Adolescence, 2nd edition. New York, Worth.

Bộ GD-ĐT (2006). Chương trình giáo dục phổ thông (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2007). Tiếng Việt 5. NXB Giáo dục.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh Mai, Nguyễn Xuân Thức (2012). Giáo trình tâm lí học Tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Đỗ Hữu Châu (1981). Từ vựng - Ngữ nghĩa tiếng Việt. NXB Giáo dục.

Đỗ Hữu Châu (1998). Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng. NXB Giáo dục.

Hoàng Phê (chủ biên, 2006). Từ điển tiếng Việt. NXB Từ điển Bách khoa.

Hoàng Thị Tuyết (2017). Lí luận dạy học Tiếng Việt ở tiểu học (phần 2). NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Phương Nga (2010). Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học II. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Xuân Yến (2019). Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học viết văn miêu tả ở tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, 467, 31-36.

Nguyễn Thị Xuân Yến, Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (2022). Cách thức xây dựng trường từ vựng hỗ trợ dạy học viết văn tả người cho học sinh lớp Năm. Tạp chí Giáo dục, 22(20), 1-5.

Nguyễn Trí (2000). Dạy học Tập làm văn ở trường tiểu học. NXB Giáo dục.

Siburian, T. A. (2013). Improving students’ achievement on writing descriptive text through think pair share. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 3(3), 30-43.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. X. Y., & Nguyễn , T. H. T. (2023). Cách thức xây dựng trường từ vựng hỗ trợ dạy học viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 50–56. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/975

Số

Chuyên mục

Các bài báo