Một số yêu cầu đối với giáo viên trong dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

The general education program 2018 oriented to the development of students' competencies has set requirements in organizing teaching activities at all levels. With an orientation towards high integration in the lower grades and gradual differentiation in the upper grades, the secondary school program also has changes in the curriculum of Natural Sciences, History and Geography towards integration. This study helps secondary school teachers have an orientation towards the requirements of successful integrated teaching. There are key factors, for example, teachers must understand the goal of integrated teaching at the secondary school level, clearly distinguish integrated teaching from single-subject teaching, forms (levels) of integration and identify a process of integrated teaching towards competency development.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2016). Tài liệu tập huấn dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020a). Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí mô đun quản trị hoạt động dạy học và giáo dục trong trường trung học cơ sở. Chương trình ETEP, tr 16-22.

Bộ GD-ĐT (2020b). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học.

Chu Thị Hảo (2020). Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số 469, tr 17-21.

Forgaty, R. (1991). Ten ways to integrate curicumlum. Educational Leadership, 49, 61-65.

Lê Đình Trung, Phan Thị Thanh Hội (2016). Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông. NXB Đại học Sư phạm.

Lê Thanh Huy, Phùng Việt Hải (2019). Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn Khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 4, tr 210-213.

Schneckenbeg, D., Wiltd, J. (2006). The Challenge of a Competence in Academic Staff Development. N.Y: CELT.

Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Mạnh Hưởng, Bùi Xuân Anh, Lưu Thị Thu Hà (2016). Dạy học tích hợp phát triển năng lực học sinh (Quyển 2). NXB Đại học Sư phạm.

Đã Xuất bản

20.04.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. (2021). Một số yêu cầu đối với giáo viên trong dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 500(2), 6–11. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/103

Số

Chuyên mục

Các bài báo