Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Tài nguyên và Môi trường hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Ho Chi Minh’s thought on revolutionary moral standards is the red thread that illuminates the entire Party and people, especially in the work of education, training and fostering of the current young generation. Professional ethics education for students is a very important task in the university. Implementing a comprehensive educational philosophy for students, in recent years, Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment has paid attention to the education of professional ethics according to Ho Chi Minh’s moral thought with rich and varied forms. However, the work of educating professional ethics for students is still not high. One of the main reasons is that professional ethics standards have not been established for students. This study shows the current situation of professional ethics education, thereby proposing to build professional ethical standards according to Ho Chi Minh’s moral thought for students majoring in natural resources and environment. The results of the study will contribute to helping universities, including  Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment, improve the quality of professional ethics education for students in the current period.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 11). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011c). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 14). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (2011d). Hồ Chí Minh toàn tập (tập 15). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập 1). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Lê Thị Thùy Dung, Trần Thị Lệ Hoa (2018). Vai trò của giáo dục trách nhiệm xã hội về bảo vệ tài nguyên môi trường trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Tài nguyên và Môi trường. Tạp chí Giáo dục, 433, 56-59; 64.

Nguyễn Thị Sen (2019). Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Tạp chí Giáo dục, 464, 39-43.

Đã Xuất bản

28.09.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. (2023). Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Tài nguyên và Môi trường hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh . Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 8), 8–13. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/965

Số

Chuyên mục

Các bài báo