Quy trình lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Different from the previous extracurricular education activities, the experiential and career-oriented activities in the School Education Program 2018 suggest the required qualifications and competencies for students of each grade. This requires teachers to know how to translate these attainable requirements into the goals of each active topic and choose certain methods and forms of activity. The article presents the process of choosing a method and form of an experiential and career-oriented organization in secondary schools. The research results can help teachers apply in building experiential activity plans, career guidance in accordance with the characteristics of students and the practical conditions of their schools.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2014). Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán mô-đun MD2: sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường trung học cơ sở - Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Chương trình Etep.

Hoàng Công Kiên, Trần Thị Mai Lan, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trần Thành Vinh, Nguyễn Thị Tố Loan và cộng sự (2020). Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Tìm hiểu và bảo vệ môi trường” cho học sinh trung học cơ sở tại tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Giáo dục, 484, 49-54.

Karen Warren (2009). Theory and Practice of Experiential education. Kedall/Hunt PC.

Kolb, D. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ; Publisher: Prentice Hall.

Trần Thị Gái, Kiều Thị Kính, Ngô Thị Hoàng Vân (2020). Thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh cấp trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục, 492, 40-45.

Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên (2019). Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 453, 24-27; 39.

Đã Xuất bản

20.06.2021

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. (2021). Quy trình lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học cơ sở. Tạp Chí Giáo dục, 504(2), 40–43. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/160

Số

Chuyên mục

Các bài báo