Bồi dưỡng năng lực lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Experiential activities are compulsory from the 2020-2021 school year for primary school. However, due to the openness of the program, the experiential activities are designed based on the requirements of the 2018 National Education Program, so in the process of organizing and implementing, primary school teachers are still confused, especially in the planning stage of experiential activities associated with specific topics. The research focuses on fostering the competency of planning outdoor activities (or lesson planning) of primary school teachers with the component skills to successfully organize experiential activities in primary schools, thereby contributing to achieving the goal of implementing the experiential program in particular and the 2018 general education program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020). Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trường tiểu học (Module 2). Chương trình Rgep.

Bộ GD-ĐT (2021a). Tài liệu bồi dưỡng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học (Module 4). Chương trình Rgep.

Bộ GD-ĐT (2021b). Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục trong trường tiểu học.

Cục Nhà giáo và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục (2017). Kĩ năng xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường tiểu học. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Liên (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng, Tưởng Duy Hải, Đào Thị Ngọc Minh (2016). Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc (2021). Quy trình lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở trường trung học sơ sở. Tạp chí Giáo dục, 504, 40-43.

Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên (2019). Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Tạp chí Giáo dục, 453, 24-27; 39.

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.05.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. (2022). Bồi dưỡng năng lực lập kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 22(10), 35–39. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/429

Số

Chuyên mục

Các bài báo