Đề xuất nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp theo chủ đề cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Deeply integrated teaching in the lower classes and gradually differentiated in the upper layer are the orientation in the implementation of the 2018 general education program. For the secondary level, integrated teaching has been implemented by introducing integrated subjects such as Natural Sciences, History and Geography…, in addition, there is an interdisciplinary thematic integration of some lessons of some other subjects. This study points out the contents of integrated teaching competencies that need to be fostered for teachers in secondary schools, which are: the ability to identify and detect dominant topics for integrated teaching; competence for planning integrated teaching by topic; the competence to apply methods in thematically integrated teaching; the competence to test and evaluate the results of integrated teaching by topic... The simultaneous development of the component competencies of the teachers' subject-integrated teaching competence will be a direct factor determining the quality of the teaching process to meet the requirements of the 2018 general education program.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2020a). Tài liệu bồi dưỡng sử dụng phương pháp giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học cơ sở (Module 2). Chương trình ETEP.

Bộ GD-ĐT (2020b). Tài liệu bồi dưỡng kiểm tra, đánh giá học sinh trung học cơ sở theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực (Module 3). Chương trình ETEP.

Bộ GD-ĐT (2020c). Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Bộ GD-ĐT (2021). Tài liệu bồi dưỡng xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học cơ sở (Module 4). Chương trình ETEP.

Dương Tiến Sỹ (2002). Phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tạp chí Giáo dục, 26, 21-24.

Hoàng Quốc Vinh (2011). Giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên thủ đô. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 71, 47-49.

Lục Thị Nga (2005). Về việc quản lí hoạt động tự bồi dưỡng của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Tạp chí Giáo dục, 116, 15-18.

Nguyễn Hữu Độ (2011). Kinh nghiệm của một số quốc gia trong lĩnh vực phát triển nghề nghiệp giáo viên. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, 74, 63-64.

Nguyễn Phúc Chỉnh (2012). Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 296, 51-53.

Nguyễn Thị Ngọc (2021). Một số yêu cầu đối với giáo viên trong dạy học môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí cấp trung học cơ sở để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp chí Giáo dục, 500, 6-11.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. (2024). Đề xuất nội dung bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp theo chủ đề cho giáo viên trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 122–126. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1183

Số

Chuyên mục

Các bài báo