Quản lí hoạt động giáo dục phương pháp đọc sách cho học sinh ở các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Dương Thiện Trần Diễm Trường Tiểu học Tân Tạo A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hồ Văn Thống Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Managing reading methods  educational activities for primary school students is an important and urgent issue to be researched and implemented. The article presents the scientific arguments about the importance of reading method education activities  for students and the management of these activities. Based on investigating the current situation of reading method education activities for students and the management of these activities in primary schools in Ho Chi Minh City, the article proposes a number of measures to improve the effectiveness of managing reading method education activities in primary schools in Ho Chi Minh City. If these measures are well implemented, the management of reading method education activities for primary school students will have new developments.

Tài liệu tham khảo

Ban Bí thư (2004). Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Bộ GD-ĐT (2020). Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Bộ GD-ĐT (2022). Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Lê Thị Minh Phương (2017). Đọc sách và hướng dẫn đọc sách trong thư viện với sự hình thành và phát triển nhân cách của thiếu nhi. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11, 187-188; 164.

Nguyễn Mạnh Hùng (2018). Những câu nói hay về sách và văn hóa đọc. NXB Lao động.

Nguyễn Thị Trang Thanh, Huỳnh Mộng Tuyền (2014). Thực trạng giáo dục phương pháp đọc sách thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh lớp 3 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục, 340, 32-34.

Thủ tướng Chính phủ (2017). Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ (2022). Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 về Đẩy mạnh đổi mới hoạt động thư viện trong xây dựng, phát triển kĩ năng đọc, tiếp cận và xử lí thông tin cho thiếu nhi.

Trần Ánh Ngọc (2018). Đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động phát triển văn hóa đọc ở các trường tiểu học quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 1 tháng 5, 58-62.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.11.2023

Cách trích dẫn

Dương , T. T. D., & Hồ , V. T. (2023). Quản lí hoạt động giáo dục phương pháp đọc sách cho học sinh ở các trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(21), 30–33. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1092

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả