Thực trạng và giải pháp phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với địa phương về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Các tác giả

  • Hồ Văn Thống Trường Đại học Đồng Tháp
  • Trần Quang Thái Trường Đại học Đồng Tháp

Tóm tắt

Dong Thap University is a State Institution under the Ministry of Education and Training with more than 45 years of pedagogical tradition. Since 2015, the University has made many contributions to the general development of Dong Thap province through training human resources in different career fields. This study briefly describes the current situation of cooperation between Dong Thap University and the locality in human resource training to meet the requirements of socio-economic development with the statistics on training and scientific research. The results show that a part of human resources in the fields of Economics, Foreign Languages, Information Technology, Environment, Land, Fisheries, Tourism, and Social Work trained by the University are now working at agencies and enterprises in the province, contributing to the general development of the community. Through analyzing the situation, the article also points out the achievements, limitations, causes and proposes solutions to coordinate with Dong Thap province to train quality human resources for the cause of socio-economic development in the area in the near future.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương (2013). Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Cox, D. N. (2000). Developing a Framework for Understanding University-Community Partnerships. Cityscape, 5(1), 9-26. http://www.jstor.org/stable/20868491

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp (2020). Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập II). NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Lê Minh Hiền (2021). Thực trạng gắn kết giữa các trường đại học địa phương với doanh nghiệp trong đào tạo nhân lực phục vụ phát triển khu công nghiệp Bắc Trung Bộ. Tạp chí Giáo dục, 503, 53-57.

Patrick, M. W., & Scott, A. S. (1998). Toward a Unifying Framework for Exploring Fit and Flexibility in Strategic Human Resource Management. Academy of Management, 23, 756-772. https://doi.org/10.5465/amr.1998.1255637

Phạm Nguyễn Ngọc Anh (2014). Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, 33, 102-108.

Quốc hội (2018). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Luật số 34/2018/QH14, ban hành ngày 19/11/2018.

Thủ tướng Chính phủ (2011). Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Trường Đại học Đồng Tháp (2020a). Số liệu thống kê hoạt động đào tạo giai đoạn 2015-2020.

Trường Đại học Đồng Tháp (2020b). Số liệu thống kê hoạt động bồi dưỡng giai đoạn 2015-2020.

Trường Đại học Đồng Tháp (2020c). Số liệu thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2015-2020.

Vallaeys, F., De La Cruz, C., & Sasia, P. M. (2009). Responsabilidad Social Universitaria, Manual de Primeros Pasos. McGraw Hill.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.02.2022

Cách trích dẫn

Hồ , V. T., & Trần , Q. T. (2022). Thực trạng và giải pháp phối hợp giữa Trường Đại học Đồng Tháp với địa phương về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tạp Chí Giáo dục, 22(3), 54–58. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/343

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả