Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Tâm Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Flexibility and creativity in designing and developing educational programs for 5-6 year old preschool children in accordance with the current context is an important task of a preschool. There are many factors that affect the development of educational programs for 5-6 years old preschool children based on an experiential approach. This article examines the current level of impact of three factors (the child himself, family education, school education) on the development of educational programs for 5-6 year old preschool children according to an experiential approach in some preschools in Thu Dau Mot city. The survey results provide educators with practical insights into the level of impact of factors and the specific content of each factor, so that they can introduce more effective measures to develop educational programs for 5-6 years old preschool children according to the experiential approach in line with local context.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2021). Chương trình giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ GD-ĐT).

Hoàng Thị Phương (2016). Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 85-87; 78.

Hoàng Thị Phương, Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân (2018). Tổ chức hoạt động theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Khasawneh, O. M., Miqdadi, R. M., & Hijazi, A. Y. (2014). Implementing Pragmatism And John Deweys Educational Philosophy In Jordanian Public Schools. Journal of International Education Research (JIER), 10(1), 37-54. https://doi.org/10.19030/jier.v10i1.8465

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. FT Press.

Mai Nguyệt Nga (2012). Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Nguyễn Thị Ngọc Tâm (2023). Đề xuất quy trình phát triển chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm. Tạp chí Giáo dục, 23(số đặc biệt 7), 205-210.

Nguyễn Thị Thu Hiền (2012). Giáo trình phát triển Chương trình giáo dục mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Steh, B., & Kalin, J. (2011). Building partner cooperation between teachers and parents. Center for Educational Policy Studies Journal, 1(4), 81-101. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0

Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết (2017). Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Wurdinger, S. (2005). Using Experiential Learning in the Classroom: Practical Ideas for All Educators. https://www.researchgate.net/publication/234748801

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.12.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. T. (2023). Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chương trình giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi theo tiếp cận trải nghiệm tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tạp Chí Giáo dục, 23(24), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1133

Số

Chuyên mục

Các bài báo