Giải pháp nâng cao chất lượng phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại tỉnh Bình Dương

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Tâm Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

Designing and implementing an educational program is of great significance in creating favourable conditions and opportunities for children to systematically form knowledge and skills and  develop fundamental psychological and physiological functions, competencies, qualities as well as aged-based life skills to solve practical problems by applying learnt knowledge. Through analyzing the current situation, the article proposes some solutions to improve the quality of preschool education program development in Binh Duong province; thus, teachers can design lessons from experience and make appropriate adjustments in the organization and implementation of childcare and education programs. The planning of program implementation should be baed on preschool teachers’ observations and children's needs and interests.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2016). Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2021a). Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non ngày 18/8/2021.

Bộ GD-ĐT (2021b). Công văn số 2387/BGDĐT-GDMN ngày 09/6/2021 về triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung và Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo.

Đặng Hồng Phong (2017). Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục mầm non Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 130-132.

Huỳnh Thị Thuỳ Trang (2019). Tổ chức hoạt động giáo dục hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ mầm non. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 18, 100-105.

Nguyễn Thị Cẩm Bích (2015). Một số vấn đề lí luận về đánh giá Chương trình Giáo dục mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 10, 77-80.

Nguyễn Thị Hòa (2012). Giáo trình Giáo dục học mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Nguyễn Thị Thu Hiền (2012). Giáo trình phát triển Chương trình giáo dục mầm non. NXB Giáo dục.

Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thu Hương, Lê Thị Ánh Tuyết (2017). Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

19.07.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. T. (2022). Giải pháp nâng cao chất lượng phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại tỉnh Bình Dương. Tạp Chí Giáo dục, 22(8), 30–34. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/396

Số

Chuyên mục

Các bài báo