Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển khả năng phán đoán và suy luận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Tâm Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

It is very important for 5-6 years old preschool children to have the ability to judge and reason, creating a foundation for later intellectual development. However, the survey results reveal that, in the educational process, teachers in some preschools in Binh Duong province have not focused on stimulating and developing this ability in children. This study proposes a number of measures to improve the judging and reasoning ability of 5-6-year-old preschool children through experiential activities in response to the 2018 General Education Program, including fostering and stimulating curiosity and exploration through contact with familiar objects and phenomena; building an open working environment, encouraging children to actively explore the surroundings, allowing children to participate in experiential activities with the senses; creating problematic situations and asking children to find their own solutions, etc. Through experiential activities, direct contact with familiar natural objects and phenomena, children promote their intellectual abilities as well as the ability to analyze, compare, generalize, judge, and reason, thereby knowing how to apply their experience to solve real-world problems.

Tài liệu tham khảo

Hoàng Phê (2012). Từ điển tiếng Việt. NXB Từ điển Bách khoa.

Hoàng Thị Phương (2016). Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 85-87; 78.

Hoàng Thị Phương (chủ biên), Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân (2018). Tổ chức hoạt động theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Huỳnh Văn Sơn (2010). Khả năng phán đoán, suy luận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 6(41), 121-124.

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. FT Press.

Mooney, C. G. (2016). Các lí thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erickson, Piaget và Vygotxky. NXB Lao động.

Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Phương (2017). Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng12, 20-23.

Nguyễn Thị Nga (2019a). Khả năng suy luận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học. Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 13, 93-98.

Nguyễn Thị Nga (2019b). Phát triển khả năng suy luận cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Mai Thị Nguyệt Nga (2017). Giáo trình Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.06.2022

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. T. (2022). Một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển khả năng phán đoán và suy luận của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi . Tạp Chí Giáo dục, 22(11), 21–26. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/439

Số

Chuyên mục

Các bài báo