Đề xuất quy trình rèn luyện năng lực thiết kế hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho sinh viên đại học Sư phạm Mầm non

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Ngọc Tâm Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt

In order to organize experiential education activities effectively in preschools, it is important that preschool teachers are capable of designing experiential educational activities. Therefore, in Early Childhood Education institutions, training the capacity to design experiential educational activities for students should be given due attention together with appropriate measures and processes. This article proposes a number of contents, methods, forms and processes for capacity building in designing experience-oriented educational activities for university students of preschool pedagogy. Training the capacity to design experiential education activities for students is mainly done through learning activities at universities and through practical activities, classroom observations and pedagogical internship in preschools.

Tài liệu tham khảo

Hoàng Thị Phương (2016). Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 85-87; 78.

Hoàng Thị Phương (chủ biên), Lã Thị Bắc Lý, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Vũ Thanh Vân (2018). Tổ chức hoạt động theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. NXB Đại học Sư phạm.

Kolb, D. A. (2011). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice Hall PTR.

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. FT press.

Lê Xuân Hồng, Lê Thị Khang, Hồ Lai Châu, Hoàng Mai (2000). Những kĩ năng sư phạm mầm non (tập 1: Thiết lập môi trường học tập cho trẻ mầm non; tập 2: Phát triển những kĩ năng cần thiết cho trẻ mầm non; tập 3: Cô giáo mầm non với vai trò lập kế hoạch giáo dục). NXB Giáo dục.

Lưu Xuân Mới (2000). Lí luận dạy học đại học. NXB Giáo dục.

Mooney, C. G. (2016). Các lí thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erickson, Piaget và Vygotxky. NXB Lao động.

Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Thị Phương (2017). Thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 20-23.

Nguyễn Văn Bản (2013). Hình thành và phát triển kĩ năng sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Đồng Tháp. Tạp chí Giáo dục, 305, 24-25; 65.

Nguyễn Văn Cường (2018). Lí luận dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.

Trần Thị Ngọc Chúc (2006). Biện pháp tổ chức việc rèn luyện kĩ năng nghề cho giáo sinh hệ trung học sư phạm mầm non 12+2. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục.

Tải xuống

Đã Xuất bản

08.03.2023

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. N. T. (2023). Đề xuất quy trình rèn luyện năng lực thiết kế hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho sinh viên đại học Sư phạm Mầm non. Tạp Chí Giáo dục, 23(4), 31–36. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/652

Số

Chuyên mục

Các bài báo