Thực trạng sử dụng trò chơi theo tiếp cận STEAM như một phương pháp phát triển năng lực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

  • Nguyễn Lan Phương Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Bùi Thị Việt Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt

In recent years, Vietnam's preschool education has been gradually approaching many advanced educational trends in the world, such as Montessori, Reggio Emilia, multi-intellectual education, especially STEAM education, and STEAM teaching. The use of games according to the STEAM approach is especially of concern to preschool educational institutions and parents. This study focuses on analyzing the reality of awareness of administrators and preschool teachers about the concept and basic characteristics of games according to the STEAM approach, the content of the design of games according to the STEAM approach to develop STEAM competence, and awareness of the need to have organizational skills and principles for organizing games according to the STEAM approach for 5-6 years old preschool children in Ho Chi Minh City. The results of the research on the theoretical and practical basis help administrators and teachers have an orientation to organize games according to the STEAM approach for children in accordance with real conditions, thereby contributing to the competence development for preschool children.

Tài liệu tham khảo

Bùi Thị Việt, Nguyễn Thị Thanh Bình (2022). Thực trạng thiết kế và sử dụng trò chơi theo tiếp cận STEAM cho trẻ 5-6 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Phát triển Khoa học và công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 6(S1), 1-12.

Đinh Văn Vang (2009). Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non. NXB Giáo dục Việt Nam.

Ebbeck, M., & Waniganayake, M. (Eds.) (2016). Play in early childhood education: Learning in diverse contexts. (2nd ed.) Oxford University Press.

Elkonin, D. B. (2005). The Psychology of Play. Journal of Russian & East European Psychology, 43(1), 11-21.

Ingrid, P. S., & Maj, A. C. (2008). The Playing Learning Child: Towards a pedagogy of early childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(6), 623-641.

Kannan, A. (2012). Learning through games:Essential features of an educational game. Syracuse University. https://www.academia.edu/63785331/Learning_through_Games_Essential_Features_of_an_Educational_Game

Lưu Ngọc Sơn (2014). Trò chơi - một phương tiện phát triển trí sáng tạo hiệu quả cho trẻ mẫu giáo. Tạp chí Giáo dục, 334, 22-25.

Nguyễn Thị Hòa (2017). Dạy trẻ mẫu giáo học bằng chơi. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 24-27.

Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh (2021). Steam-based principles and process of designing games for preschool children between 5-6 years old in Ho Chi Minh City. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 18(11), 1953-1963.

Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Anh, Bùi Thị Việt (2022). Thiết kế trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận STEAM. Đề tài Khoa học công nghệ cấp Thành phố, số đăng kí: 2023-1470.

Phạm Quang Tiệp (2017). Bản chất và đặc điểm của mô hình giáo dục STEM. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 145, 61-64.

Tarnoff, J. (2010). STEM to STEAM - Recognizing the Value of Creative Skills in the Competitiveness Debate. Huff Post Education. www.huf¬ ngtonpost. com/john-tarnoff/stem-to-steam-recognizing_b_756519.html.

Trần Viết Nhi, Nguyễn Tuấn Vĩnh, Nguyễn Thị Bích Thảo (2020). Bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho giáo viên. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 65(11A), 117-124.

Trương Thị Xuân Huệ (2005). Xây dựng và sử dụng trò chơi phát triển nhằm hình thành các biểu tượng toán ban đầu cho trẻ 5-6 tuổi. Luận án tiến sĩ Giáo dục học, Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục.

Аникеева, Н. П. (1985). Педагогика и психология игры. межвуз. сб. науч. тр. / [редкол.: Аникеева, Н. П. (отв. ред.) и др.] ; Новосиб. гос. пед. ин-т. – Новосибирск : НГПИ, 1985. – 128 с.

Аникеева, Н. П. (1987). Воспитание игрой. Moscow Мatxcơva, 143 с.

Буй Тхи Вьет (2021). Разработка и организация Steam-игр с детьми 5-6 лет в детских садах Хо Ши Минь (Вьетнам). Международная научно-практическая конференция «Педагогическое образование: история становления и векторы развития». МГУ).

Воскресенская, С. А., Козловская, Г. В., Иванов, М. В., & Калинина, М. А. (2021). Игра как фактор гармоничного и дисгармоничного психического развития в детском возрасте // Аутизм и нарушения развития.. Том 19. № 3. С. 31-41.

Выготский, Л. С. (1966). Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. Вопросы психологии, 6, 62-76.

Леонтьев, А. Н. (1996). Психологические основы дошкольной игры/Психологическая наука и образование / Ред. Рубцов, В. В., Аркадий, А.М., & Гуружапов, В. А. №3.-С. 19-32. - URL: http://psyjournals.ru/psyedu/1996/n3/Leontev.shtml

Новоселова, С. Л., Зворыгина, Е. В., & Парамонова, Л.А. (1988). Всестороннее воспитание детей в игре. // Игра дошкольника / Под ред. Новоселовой, С.Л. М.: Просвещение.

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, L. P., & Bùi , T. V. . (2024). Thực trạng sử dụng trò chơi theo tiếp cận STEAM như một phương pháp phát triển năng lực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 220–227. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1205

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả