Hệ sinh thái học tập số vì mục tiêu phát triển bền vững hướng đến đại học 4.0: Cơ hội và thách thức

Các tác giả

  • Nguyễn Ngọc Trang Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Nguyễn Lan Phương Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Tóm tắt

For sustainable socio-economic development, human resources are needed to meet the increasing demands of the labor market in the 4.0 technology era with many continuous changes. Building and developing a complete educational ecosystem, a positive training environment, and providing high-quality human resources is the goal and direction of sustainable development. The article provides multi-dimensional views on the opportunities and challenges in applying digital technologies in education, especially in developing skills, values and attitudes towards sustainable development for learners. The article focuses on proposing solutions for universities to support the formation of a 4.0 digital learning ecosystem, including enhancing training for lecturers and students, creating an active learning environment. extreme and diverse, develop digital technology platforms, and promote cooperation among stakeholders to build a sustainable digital education ecosystem.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018). Tài liệu tập huấn Giáo dục phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường mầm non, trường phổ thông.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012). Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam. NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Duran, M. (2021). Perception of preschool children about environmental pollution. Journal of Education in Science, Environment and Health, 7(3), 200-219. https://doi.org/10.21891/jeseh.733800

Güven, S., & Yılmaz, N. (2017). Role and Importance of Family at Preschool Children Environmental Education. European Journal of Sustainable Development, 6(4), 105-114. https://doi.org/10.14207/ejsd.2017.v6n4p105

Kara, G. E., Aydos, E. H., & Aydın, O. (2015). Changing Preschool Children’s Attitudes into Behavior towards Selected Environmental Issues: An Action Research Study. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 3(1), 46-63.

Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Phương Dung (2023). Biến đổi khí hậu và vấn đề bảo đảm quyền có lương thực tại Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị. Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, 4(476), 43-49.

Phạm Ngọc Bảo, Kiều Thị Kính, Phan Thanh Giàu (2022). Tài liệu tập huấn Phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Thành phố Đà Nẵng. IGES, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trương Thị Thanh Hoài (2022), Lồng ghép giáo dục biến đổi khí hậu cho trẻ mẫu giáo trong chủ đề “Nước và các hiện tượng tự nhiên”. Tạp chí Giáo dục, 22(17), 20-24.

Trần Thục, Koss Neefjes (2015). Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lí rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB Tài Nguyên - Môi trường và bản đồ Việt Nam.

Đã Xuất bản

16.05.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn, N. T., & Nguyễn, L. P. (2024). Hệ sinh thái học tập số vì mục tiêu phát triển bền vững hướng đến đại học 4.0: Cơ hội và thách thức. Tạp Chí Giáo dục, 24(số đặc biệt 3), 167–171. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1814

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả