Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Các tác giả

  • Nguyễn Lan Phương Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Lê Hoàng Phước Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

In the trend of integration and development of the world, international cooperation in education is an indispensable factor that needs attention to create a high-quality human resource. At that time, the challenge of universities is to elevate themselves to create competition with universities around the world. For effective international cooperation, it is necessary to have a model for managing financial and human resources that is reasonable and suitable to the unique characteristics of each university. Research paper on international cooperation activities at educational institutions around the world, combined with the current situation at Nguyen Tat Thanh University to propose solutions to help promote international cooperation activities in line with the trend of global integration. Good implementation of these solutions will help Nguyen Tat Thanh University continue to improve the quality of education and research; positively contribute to Vietnam's international integration process.

Tài liệu tham khảo

Anna, F. G. T. (2021). International cooperation in the field of education as a tool soft power. Proceedings of ADVED 2021- 7th International Conference on Advances in Education.

Bộ GD-ĐT (2012). Luật Giáo dục đại học. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Chan, W. W. Y. (2004). International Cooperation in Higher Education: Theory and Practice. Journal of Studies in International Education, 8(1), 26-43. https://doi.org/10.1177/1028315303254429

Dewi, A. U. (2018). Towards knowledge economy: A comparative study of Indonesian and South Korean internationalization of higher education. KnE Social Sciences, 3(10), 63-83.

Fortina, F. A. (2018). The Management of International Cooperation in Sebelas Maret University in the Perspective of Good University Governance. Journal of Governance and Public Policy, 5(1), 74-87. https://doi.org/10.18196/jgpp.5192

Henk, K. (2022). Universities and the Future of Inclusive International Scientific Cooperation. Inter-University Centre for Advanced Studies (IUC).

Hoàng Khắc Nam, Trần Văn Thành, Nguyễn Khánh Vân, Hà Lê Huyên, Ngô Tuấn Thắng (2017). Hợp tác và hội nhập quốc tế: Lí luận và thực tiễn. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Quốc gia, mã số: QG.14.25.

International university partnerships. (n.d.). https://www.internationale-hochschulkooperationen.de/en/international-university-partnerships.html

Kiselova, M. M., Hudovsek, O. A., Bykova, S. V., Tsybanyk, O. O., & Chagovets, A. I. (2020). International cooperation among tertiary educational institutions: Trends and prospects. In International Journal of Higher Education, 9(7), 356-366. https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p356

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , L. P., & Lê , H. P. H. (2024). Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tạp Chí Giáo dục, 23(đặc biệt 9), 383–388. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1249

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả