Đề xuất quy trình phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thanh Hiền Trường Đại học Hùng Vương
  • Lê Thị Hồng Chi Trường Đại học Hùng Vương

Tóm tắt

Integrated teaching is one of the competency-based approaches, fulfilling the requirements of reducing students’ workload and avoiding knowledge duplication between subjects. The primary education curriculum is integrated, so primary school teachers need to have integrated teaching competency to meet the requirements for professional competencies according to the 2018 General Education Curriculum. Based on the legal basis for integrated teaching, the authors proposed a basic integrated teaching competency framework specifically for students majoring in Primary Education, thereby building an integrated teaching capacity development process. including 8 steps. Each step of the process has a specific position and role to help students fulfill the criteria in the integrated teaching competency framework. Applying the process synchronously will guarantee high efficiency in developing integrated teaching capacity for Primary Education students, meeting the requirements for teaching in primary schools.

Tài liệu tham khảo

Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2001). Từ điển Giáo dục học. NXB Từ điển Bách khoa.

Bộ GD-ĐT (2016). Tài liệu tập huấn “Dạy học tích hợp ở trường tiểu học”. NXB Đại học Sư phạm.

Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Chu Thị Hảo (2020). Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 469, 17-21.

Hoàng Phê (chủ biên, 2016). Từ điển tiếng Việt. NXB Đà Nẵng.

Huynh Tan Hoi (2021). Developing Teaching Capacity for Primary School Teachers in the Context of Education Innovation in Vietnam. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 2013-2021.

Ngô Thị Nhung (2018). Một số biện pháp phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật trong dạy học nghiệp vụ sư phạm theo module. Tạp chí Giáo dục, 443, 26-30.

Nguyễn Phúc Chỉnh (2016). Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên sinh học ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 395, 52-54; 51.

Nguyen Thi Thanh Hien (2020). Вопросы развития интегрированной компетенции в обучении для студентов профиля«Начальное образование» в педагогических университетах Вьетнама. Научно-Образовательный Журнал, 6, 100-105. (Thực trạng phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở các trường đại học sư phạm tại Việt Nam).

Trường Đại học Hùng Vương (2010). Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 849/QÐ-ÐHHV-ÐT ngày 30/2/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương).

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (2020). Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Giáo dục tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 3325/QÐ-ÐHSP ngày 09/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2021). Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo giáo dục tiểu học. https://tuyensinh.hnue.edu.vn/chuan-dau-ra/p/chuan-dau-ra-chuong-trinh-dao-tao-giao-duc-tieu-hoc-308

Tải xuống

Đã Xuất bản

05.01.2024

Cách trích dẫn

Nguyễn , T. T. H., & Lê , T. H. C. (2024). Đề xuất quy trình phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học . Tạp Chí Giáo dục, 24(1), 30–35. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/1210

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả