Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề “Thiết kế bản đồ sao quay” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM

Các tác giả

  • Lê Hoàng Phước Hiền Học viên Cao học khóa QH 2019S - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Lê Thị Thu Hiền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Khuất Thị Thanh Huyền Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

STEM education has been and is becoming an educational trend around the world. Instead of teaching academic knowledge, STEM education helps students develop comprehensively the knowledge, skills and abilities to meet the development needs of society. The report presents the progress of STEM-oriented teaching of the topic “Designing a rotating star map” (Physics 10) in order to help improve the positivity and initiative of students in teaching in high schools, meeting the requirements of the 2018 general education program. The proposed teaching process has been consulted by experts. As a result, most experts found that the process was consistent with the orientation of the Ministry of Education and Training, promoting the activeness and initiative of students in learning.

Tài liệu tham khảo

Bộ GD-ĐT (2018a). Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2018b). Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT).

Bộ GD-ĐT (2019). Tài liệu tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM trong trường trung học.

Bộ GD-ĐT (2020). Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh, Lê Quang Đạt, Nguyễn Thị Kim Huệ (2020). Xây dựng và sử dụng chủ đề STEM trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 102-107.

Khuất Thị Thanh Huyền, Vũ Tùng Anh, Đinh Thị Thu Thủy, Nguyễn Hồng Vân, Đặng Thu Hương, Trần Thị Thúy Hằng (2020). Tổ chức dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2 tháng 5, 108-113.

Nadelson, L. S., Seifert, A. L. (2017). Integrated STEM defined: Contexts, challenges, and the future. The Journal of Educational Research, 110(3), 221-223, https://doi.org/10.1080/00220671.2017.1289775

Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hoài Thanh (2018). Thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học phần “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11 - trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục, 443, 59-64.

Vũ Tùng Anh (2020). Xây dựng quy trình dạy học STEM trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông. Đề tài mã số QS.NH.20.09, Trường Đại học Giáo dục.

Wang, H., Moore, T. J., Roehrig, G. H. & Park, M. S. (2011). STEM Integration: Teacher Perceptions and Practice STEM Integration: Teacher Perceptions and Practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER), 1(2), 1-13. https://doi.org/10.5703/1288284314636

Tải xuống

Đã Xuất bản

20.12.2021

Cách trích dẫn

Lê , H. P. H., Lê , T. T. H., & Khuất , T. T. H. (2021). Xây dựng tiến trình dạy học chủ đề “Thiết kế bản đồ sao quay” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM. Tạp Chí Giáo dục, 2(516), 19–24. Truy vấn từ https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/305

Số

Chuyên mục

Các bài báo

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả